Vuoden pyöräilykunnan valinta 2019

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus annetaan vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka  on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä (tarkemmat valintakriteerit tästä). Vuoden pyöräilykunnan valinnan tekee Suomi pyöräilee -työvaliokunta. Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin viimeaikainen kehitys ja  sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen. Esimerkiksi pyöräilymäärien kasvu, pyöräilyyn suunnattujen investointien taso, uuden pyöräilyinfrastruktuurin laatu sekä pyöräilyn markkinointi ovat keskeisiä arvioitavia tekijöitä. Tärkeää on se, että on ryhdytty sanoista tekoihin ja pyöräilyn edistämisessä saavutettu tuloksia, pelkät hyvät suunnitelmat eivät riitä. Viime vuonna valituksi tuli Helsinki (Kuvassa Helsingin palkitseminen 17.5.2018. Kuva: Helsingin kaupunki) ja toissavuonna Karvia, joten kunnan koko ei missään tapauksessa ole määräävä tekijä.

Kaikilla pyöräilyn edistäjillä on mahdollisuus osallistua valintaprosessiin!
Ehdota vuoden pyöräilykuntaa kirjoittamalla ehdotuksesi perusteluineen tämän sivun kommenttiosioon. Kommenttiosiossa voit myös ottaa kantaa muiden tekemiin ehdotuksiin. Ehdotuksia tehdessäsi huomioi, että mahdollinen uudelleenvalinta on mahdollinen vasta, kun edellisestä valinnasta on yli 10 vuotta. Lista 10 viime vuoden aikana palkituista kunnista, joita ei siis voida valita, löytyy tästä.

Suomi Pyöräilee -työvaliokunta huomioi pyöräilijöiden kommentit valintaa tehdessään. Huomio kiinnitetään puolesta tai vastaan esitettyjen argumenttien sisältöön – yksittäistä kuntaa koskevan palautteen määrälle ei tämän kaltaisessa nettipalautteessa voida antaa painoarvoa. 

Vuoden pyöräilykunta julkistetaan toukokuussa. Jätä kommenttisi ja perustelusi perjantaihin 26. huhtikuuta mennessä.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Ilari Heiska

Ehdotan Oulua.
Tekemistä käynnissä monella pyöräilyn rintamalla, ja toteutettunakin jo monta asiaa.
-infrahankkeita; toteuttettu (ja rakenteilla) baanareitistöä ja pyöräkatua, supersuojateitä
-kaupunkipyörät aloittavat tänä vuonna
-vahva viestintäkampanjointi ja pyöräilylle luotu oma ilme
-mopoilu taajamissa on siirretty ajoradalle valtion ohjeiden mukaan
-talvikunnossapidon kehitystoimet
yms.

Lähettänyt käyttäjä Minna Takala / ...

Esitys -Hattulasta vuoden 2019 pyöräilykunta

Hattulan kunnassa on erittäin aktiivinen ote pyöräilyn kehittämiseen ja
Tawast Cycling Club TCC ry esittää, että Hattulan kunta valittaisiin
Vuoden 2019 Pyöräilykunnaksi.

Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu, pyöräilyväylien kunnossapito ja talvihoito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus ja turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
Muun pyöräilyinfran taso: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus

Hattulan pyöräilyolosuhteita on kehitetty systemaattisesti pitkään. Pyörätieverkosto on kattava, päällysteitä on uusittu ja uusia pyöräteitä on rakennettu.

Vuonna 2018 Hattulassa lähdettiin Sattulan kylätiekokeiluun ripeällä aikataululla kyläläisten omasta ehdotuksesta. Sattulan kyläyhdistys ry:n tekemän aloitteen perusteella ELY-keskus on parhaillaan toteuttamassa Sattulantiellä hollantilaistyylistä kylätiekokeilua, joka parantaa huomattavasti pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita. Kokeilu on ensimmäinen Suomessa ja sillä pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeesta saadaan lisätietoa uusista kustannustehokkaista keinoista parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Hattulassa lähdetiin nopeasti laajentamaan kokeilua myös Pappilanniementielle, joka on kunnan omaa katualuetta. Katu on varsinkin aamuisin ja iltapäivisin vilkkaassa käytössä Pappilanniemen asukkaiden, bussiliikenteen sekä kunnanviraston ja vuodeosaston henkilöstön toimesta. Kadulla liikennöi henkilö- ja kuorma-autoja, busseja, polkupyöriä sekä jalankulkijoita. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on mietitty kevyen liikenteen väylän rakentamista nykyisen ajoradan viereen. Puustokujaa poistamatta ei väylää ole mahdollisuus toteuttaa.

Tekninen johtaja oli yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja Strafica Oy:n edustajaan Sattulan kylätiekokeilun tiimoilta. Edellisten tahojen mielestä vastaava kylätiekokeilu soveltui myös Pappilanniementien liikennenopeuksien rauhoittamiseksi sekä parantamaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita. Pappilanniementien liikenteen määrä ja nopeusrajoitus (30 km/h) antavat hyvät edellytykset uudenlaisen ratkaisun käyttöön ottamiselle.

Ajoradan keskellä osoitetaan moottoriajoneuvoille noin kolme (3) metriä leveä tila, jossa kuljetaan molempiin suuntiin. Moottoriajoneuvoliikenteen kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa. Pyöräkaistan tulee olla vapaana, jotta sitä voi hyödyntää kohtaamistilanteessa. Pyöräilijän ohittaessa jalankulkijan, hyödyntää pyöräilijä ajoradan keskikaistaa ja kaistanvaihtajana väistää takaa tulevaa liikennettä.

ELYn kanssa on tehty seudullinen selvitys pyöräilyn pääreiteistä vuonna 2015.Vuoden 2016 aikana toteutettiin seudullinen pyöräilykartta Hämeenlinnan seudulle yhdessä Hämeenlinnan ja Janakkalan kanssa. Parhaillaan tehdään seudullista pääreittien viitoitussuunnitelmaa. Paikalliset pyöräilijät on kutsuttu mukaan sekä pyöräilykartan, että viitoitussuunnitelman tekemiseen.

Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, pyöräilykasvatus (koulut ja päiväkodit), verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
Hattulassa on jo pitkään edistetty pyöräilyä monin tavoin yhdessä kuntalaisten, pyöräliikkeiden (Hatunen ja Parolan Pyörähuolto) ja paikallisen pyöräseuran Tawast Cycling Clubin kanssa. Kunto-Kuntalainen tapahtumia on järjestetty jo yli 20 vuotta. Keväisin pyöräilyviikon aikoihin kannustetaan hattulalaisia pyöräilemään. Ohjelmaan ovat kuuluneet yhteiset pyöräretket, joissa on ollut sekä pidempi vaihtoehto että verkkaisempi opastettu kulttuuripyöräily.

Hattulan kauniissa harjumaastoissa ulkoilureitit on tarkoitettu myös pyöräilyyn ja pyöräilyyn löytyy hyvät merkinnät ovat myös maastossa. Tavoitteena on kehittää jatkossa vielä lisää pyöräilyreittejä ja vähälumisina talvina kannustaa ihmisiä pyöräilemään talvella hiihtämisen sijaan.

Viime vuosina on lapsia kannustettu pyöräilemään kouluun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Kunnan liikuntaohjaaja on aktiivisesti auttanut järjestämään pyöräilyn taitoajo-ohjausta kouluilla. Loppukilpailut on järjestetty toukokuussa Kunto-Kuntalainen tapahtuman yhteydessä.

Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella on hankittu pyöriä koulujen käyttöön ja kesällä 2018 pyörät olivat lainattavissa kaikille kirjastokortilla Parolan kirjastosta.

Parolan BMX-rata tehtiin yhdessä Tawast Cycling Clubin kanssa vuonna 2013 ja siellä on järjestetty kesäisin lapsille ja nuorille TCC:n BMX- ja MTB kouluja. Hattulan kunta tarjoaa myös talvikaudelle ilmaiset tilat lasten oheisharjoitteluun Parolassa. Kesäisin Hattulan hiihtomaassa on järjestetty Parolan Pyörähuollon maastopyöräilyn viikkokisoja. Hatusen pyöräliikkeen Naiset Pyörittää ryhmä, on järjestenyt yhteislenkkejä sekä maastoon, että maantielle. Ja TCC:n maastopyöräilyn viikkolenkit suuntautuvat usein Hattulan harjumaisemiin.

Myös Hattulan kunnan eri toimialoilla kannustetaan pyöräilyyn. Kulttuuripuoli antoi pienen idearahan pyöräilyn kulttuurirasteihin kesällä 2018 150-vuotisen Hattulan kunniaksi. Voimaa vanhuuteen projektissa kannustettiin vanhempaa väkeä pyöräilyyn. Yhteinen tilaisuus järjestettiin Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa käytiin läpi pyöräilyyn liittyviä vaaran paikkoja Parolan alueella ja myöhemmin kerättiin vanhemman väen omia ideoita pyöräilyn edistämiseen.

Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat
Hattulassa pyöräilyn edistämiseen on sitouduttu pitkäjänteisestija virkamiehet eri toimialoilla ovat suhtautuneet erityisen myönteiseesti pyöräilyn edistämiseen ja konkreettisia tuloksia on saatu paljon aikaan. Hattulan kunta teki Rambolin kanssa yhdessä selvityksen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeeseen 2017 ”Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn – case Parola” ja siinä yhteydessä käytiin systemaattisesti läpi pyöräilyn edistämisen mahdollisuuksia monin eri keinoin.

Tulevaisuuden haaveissa on maastopyörien vuokraamisen mahdollistaminen Parolan panssarimuseolta ja tavoitteena on saada lisää maastopyöräilyreittejä Hattulan harjujen maastoihin Ruskean kärjestä Tenholan linnavuoren kautta Parolannummelle ja sieltä Hämeenlinnan Ahveniston harjujen kautta Janakkalaan.

Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin
Vuonna 2017 tehdyssä pyöräilyn kehityshankkeessa selvitettiin kattavasti pyöräilyn määrää, kulkutapaosuuksia, asukkaiden tyytyväisyyttä pyöräilyolosuhteisiin ja kehittämisehdotuksia. Hattulassa pyöräilyn kulkutapaosuus on tehdyn tutkimuksen mukaan 16%. Tämä on erittäin hyvä saavutus kansallisesti ja myös verrattuna muihin saman kokoluokan kuntiin. Kesällä 2017 toteutetun kuntalaiskyselyn perusteella puolet vastaajista olisi valmis lisäämään kävelyn tai pyöräilyn osuutta liikkumisesta jos olosuhteet olisivat paremmat. Asukkaiden mukaan infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa erityisesti pyöräilyn houkuttelevuuteen. Vahvimmin esille nousivat pyöräilyväylien pinnan kunto sekä muutama yhteyspuute. Esille nousseita kehittämisehdotuksia ollaan Hattulassa aktiivisesti lähdetty toteuttamaan.

Lähteet:
https://www.hattula.fi/uutiset/asemakaavan-mahdollisuudet-vaikuttaa-kevy...
Kylätie-esitys, Palo, Niko, Stafica, VeloFinland 28.9.2018, Turku
https://www.kulkulaari.fi/sites/default/files/kylatie_-_tien_uusjako_hol...

Lähettänyt käyttäjä Thomas Virta

Utajärven kunta on liittynyt vuonna 2013 Pyöräilykuntien verkostoon, tavoitteena pyöräilyn edistäminen kaikissa ikäluokissa. Keskeinen toimija pyöräilyn edistämiseksi on kunnan Liikenneturvallisuustyöryhmä, joka myös seuraa vuonna 2015 laaditun pyöräilyohjelman “Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015 – 2020” toteutumista.
Alla Utajärven keskeisimmät saavutukset pyöräilyn edistämiseksi.

LIIKENNEKASVATUSTYÖ
- Pyöräilymerkin opetus Utajärven alakoululla vuodesta 2013, mm.: pyöräilyn säännöt, taitoajorata, heijastimet/pimeässä ajo, talvipyöräily, pyörän huolto, kypärän säätö
- Maahanmuuttajille suunnattu liikennekasvatus syksyllä 2019
- Liikenneturvallisuusviikko ala- ja yläkoululaisille, ohjelmana mm.: taitoajorata, heijastinpiste, pyöräilykuvan väritys ja pyörän ja pyöräilijän turvavarusteet, pumppaus…
- Alakoulun oppilaille suunnattu Turvallisuuspäivä, jossa pyöräilypisteiden ohella mm. poliisin ja palokunnan omat työpisteet.

LIIKKUMISKYSELY
Syksyllä 2014 suoritettiin liikkumiskysely, jonka puitteissa kuntalaiset saivat antaa palautetta liikenneolosuhteista Utajärven alueella. Lisäksi esitettiin kysymyksiä vastaajan omasta liikkumisesta ja sen taustoista.
Liikkumiskyselyn tulokset on hyödynnetty vuonna 2015 valmistuneessa Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi –ohjelmassa, jossa todetaan pyöräilyn kulkumuodon osuuden ollessa tällä hetkellä 9,6 %. Ohjelman tavoitteeksi on laitettu 30 % lisäys eli vuonna 2020 pyöräilyn kulkumuodon osuus olisi 12,5 % kaikista tehdyistä matkoista. Tavoitteen saavuttaminen tarkistetaan uudella liikkumiskyselyllä.
Sykyllä 2019 järjestetään kuntalaistilaisuus kävelystä ja pyöräilystä ja silloin tarkistetaan onko liikkumiskyselyssä sykyllä 2014 paljastuneet puutteet saatu poistettua.

TAPAHTUMAT
- Yhteisvastuu –tapahtuma, johon sai osallistua joko juosten tai pyöräillen. Utajärvellä järjestetty vuodesta 2009 lähtien.
- kunta on osallistunut valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon vuodesta 2013 lähtien: pyöräilyretkiä, pyörällä kouluun ja töihin ja pyörien huoltopaja

VALTAKUNNALLINEN KILOMETRIKISA
Utajärvellä on kaksi joukkuetta:
- joukkue “Utajärven kunta”. Ollut mukana sekä Kesä- että Talvikilometrikisassa vuodesta 2014. Vuonna 2018 joukkue voitti kuntasarjan.
- Utajärven Pantterit. Voittanut Kilometrikisan pienjoukkueiden sarjassa kahdeksan kertaa peräkkäin! Vuonna 2018 Panttereille myönnettiin Hinku-teko –palkinto tunnustuksena hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä.
- ns. Hyvinvointiraitin perustaminen
- Tapahtumia ja kilpailuja: Rokua MTB

HANKINNAT
Kunta on ostanut useamman pyörän:
- sähköavusteinen pyörä, joka on vuokrattavissa kunnan kirjaston kautta
- 2 kuntapyörää, joita kunnan työntekijät voivat hyödyntää maksutta esim. työpäivään sisältyvillä lyhyillä siirtymillä
- 2 maastopyörää tapahtumiin
- 1 tavarapyörä, joka on kunnan teknisten palveluiden ahkerassa käytössä. Pyörän laatikossa kuljetetaan mm. multaa, kastelukannuja ja istutettavia kukkia
- 1 riksapyörä, jolla vapaaehtoiset kuljettavat ikäihmisiä
Lisäksi hankittu kaikkien vapaasti käytettävissä oleva kiinteä pyöräpumppu sekä autojen nopeusmittari, joka on sijoitettu vaihteleviin paikkoihin, esim. koulun ja päiväkodin lähelle.

PYÖRÄILYREITIT
- Maastopyöräilyreittien suunnittelu ja toteutus. Rokualle on perustettu 40 km:n maastopyöräilyreitti ja lisäksi 9 km:n monikäyttöura, jonka voi talvella ajaa läskipyörällä. Kummastakin reitistä on paperinen ja sähköinen kartta tehty. Taajama-alueelle suunnitteilla oma yli 30 km:n mtb-reitti.
- Utajärven taajama-alueeseen sijoittuva Hyvinvointiraitti, jota on kehitetty pyöräilyn laatukäytäväksi ja joka tarjoaa nopean, sujuvan ja turvallisen yhteyden rauhallisessa autottomassa ympäristössä. Raitilla on tehokas talvikunnossapito ja sen varrella on sekä päiväkoti että koulu. Kuntalaiset ovat osallistuneet Hyvinvointiraitin suunnitteluun.
- Hyvinvointiraitin jatkeeksi on hiljattain perustettu valaistu kevyen liikenteen väylä. Väylä on n. 4 km pitkä ja vie samansuuntaisesti valtatien 22 kanssa Alakylään Muhoksen suuntaan. Väylä on erittäin suosittu pyöräilyreitti ympäri vuoden ja yhdistää tulossa olevan ekologisen GeoHouse Älykylän keskustaajamaan. Toinen kevyen liikenteen väylä perustetaan lähiaikoina Puolangantien yhteyteen, jotta Puolangantietä pitkin pyöräilevien oppilaiden koulumatka olisi entistä turvallisempi.
- kaikki kunnan pyöräilyreitit syötetään LIPAS –palveluun toukokuussa 2019. LIPAS on valtion rahoittama tietopalvelu Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista, ja palvelun tietoja käyttävät useat palvelut, mm. retkikartta.fi, AVI, OKM.

INFRA
Tavoitteet:
- esteettömyys ja liikenneturvallisuus
- kuntalaisten ohjaus kohti kestäviä arjen liikkumismuotoja
Esimerkkitoimenpiteitä:
- Vuonna 2013 käveltiin esteettömyyskierroksella läpi kunnan keskeiset palvelut ja kirjattiin ylös sekä esteettömyyden että liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita ja kehittämisehdotuksia. Kirjatut seikat on otettu huomioon liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jossa esitetyt esteettömyystoimenpiteet toteutettiin yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.
- keskeisimpien tienylityspaikkojen turvaaminen hillitsemällä autoilijoiden nopeuksia ja panostamalla suojateiden näkyvyyteen (mm. Puolangantien suojatiet). Utajärven koulun alkamispäivän suojatiepäivystykset elokuussa 2019.
- kaksi kevyen liikenteen puusiltaa rakennettu Putaala –joen yli. Nämä sillat lyhentävät huomattavasti monen pyöräilijän matkat esim. palveluihin ja kouluun ja ovat ahkerassa käytössä myös vapaa-aikana!

MEDIAT JA TIEDOTTAMINEN
- Kunnan some-kanavien sekä sähköisten infotaulujen (sijoitettu mm. kunnan kahteen kauppaan ja terveysasemaan) aktiivinen käyttö pyöräilyasioista tiedottamiseen. Esim. talvipyöräilytietoisku “Talvipyöräilijän Top3: nastarenkaat, valo, kypärä”. Näitä tiedotuskanavia on käytetty muutenkin pyöräilyyn liittvien asioiden tiedottamiseen (kutsu kilometrikisan joukkueisiin, yhteiset retket ja tapahtumat jne.).
- Kunnan pyöräilyosasto Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessuilla sekä Oulujoen Messuilla
- Pyöräilyyn liittyvät toiminnat olleet erittäin paljon esillä mm. Tervareitti – paikallislehdessä, Kalevassa sekä kunnan kesälehdessä “Hyvä Elämä Utajärvellä”.
- Rokuan maastopyöräilyreitti on saanut lisäksi paljon julkisuutta sen kautta, että Rokua valittiin Vuoden retkikohteeksi 2018. Rokuan maastopyöräilymahdollisuuksia on tultu kokeilemaan Etelä-Koreasta saakka, ja Rokualla tehty pyöräilykuvausmateriaali julkaistiin etelä-korealaisessa matkailutelevisio-ohjelmassa.

Utajärvi tulee edistämään pyöräilyä vastedeskin, koska me utajärveläiset haluamme vaalia hyvinvointiamme ja terveyttämme. Myös meidän aikuisten ja lasten liikenneturvallisuus on lähellä sydäntämme.
Ja vielä: Alueidenkäytön suunnittelussa Utajärven kunta on sitoutunut valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden yhtenä päätavoitteena on nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Autoilun korvaaminen pyöräilyllä - ja lisäksi kävelyllä – sopii siihen mainiosti!

Lähettänyt käyttäjä Maija P

Utajärven kunta on pitkällä aika välillä kehittänyt ja rakentanut pyöräilyn mahdollisuuksia. Kunta ja muut tahot ovat kannustaneet kuntalaisia ja matkailijoita pyöräilyyn mm. tavallisilla pyörillä ja läskipyörillä.

Lähettänyt käyttäjä Andevaan

Utajärvellä on paljon hienoja pyöräilymaastoja ja hyviä reittejä luonnossa. Kunta myös tekemisillään edesauttaa pyöräilyn lisäämistä.

Lähettänyt käyttäjä Tauno Holappa

Vielä kun saataisiin katuvalot myös Kangaskylän suuntaan. 10 lamppua kulmilta eteenpäin, niin se toisi turvallisuutta lisää ja saisi kylän väestön liikkumaan enemmän myös iltaisin.

Lähettänyt käyttäjä Liisa Virta

Työpaikkalla kuulin, että kylän yhteistä pyöräpumppua oli tultu käyttämään naapurikunnan puolelta, kun se on niin hyvä :)

Lähettänyt käyttäjä Hanna Väätäinen

Kuopiossa on voimakkaasti sitouduttu pyöräilyn edistämiseen. Kuopion strategiassa (https://www.kuopio.fi/strategia) on yhtenä keskeisenä asiana viisas liikkuminen. Tämä on huomioitu myös resurssiviisausohjelmassa. joukkoliikenneohjelmassa sekä pyöräilyn edistämisohjelmassa. Kuopio liittyi Pyöräilykuntien verkostoon vuonna 2018, vaikkakin edistämistyötä on tehty jo aiemmin pitkäjänteisesti. Kuopiossa on toteutettu ja suunnitteilla monia pyöräilyä edistäviä infrahankkeita. Kuopion keskustaa on kehitetty painottaen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kävelykeskustaan saneerauksen myötä lisättiin huomattava määrä pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöräpysäköintipaikkojen käytettävyyttä turvataan ns. hylättyjen pyörien keräyksellä (toiminta alkoi v. 2018). Pyöräpysäköinti huomioidaan myös liityntäpysäköinnillä, joita on toteutettu uusien asuntoalueiden yhteyteen mahdollistaen matkaketjujen hyödyntämisen joukkoliikenteeseen. Keskustasta infrahankkeet ovat vuosien mittaan laajentuneet Savilahden ja Sataman suuntaan. Kuopion matkakeskuksen alue on rakenteilla ja alueelle parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uuden Matkaajanpolun myötä. Alueelle toteutetaan myös katettua pyöräpysäköintiä. Keskustan eteläpuolella oleva Kuopionlahden hotelli- ja kongressialue on suunnitteilla. Tältä alueelta tulee sujuvat kävely- ja pyöräilyväylät keskustaan. Kävelykeskustan laajentamista Kauppakatua myöten kohti matkustajasatamaa on toteutettu pihakatuna. Laajentuminen lännen suuntaan on suunniteltu pyöräkatuna. Toteutuessaan tämä olisi Kuopion ensimmäinen pyöräkatu ja yhdistäisi keskustan ja Savilahden alueen jo saneeratun Niiralankadun kautta. Niiralankadulla saneerauksen yhteydessä toteutettiin erotellut kävely- ja pyöräilyväylät. Kuopion Harjulaan alueelle on myös suunnitteilla eroteltu väylä.
Pyöräilyväylien opastusta tullaan parantaman tulevina vuosina ja opastuksesta on jo laadittu yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu uudistuva lainsäädäntö.
Kuopion kaupunki on ollut mukana kehittämässä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittiopasta. Tätä varten on kahtena kesänä työllistetty opiskelijoita päivittämään Kuopion aineistoa.
Kuopiossa otetaan käyttöön 1.5.2019 Pohjoismaiden ensimmäinen asematon kaupunkipyöräjärjestelmä, Vilkku-fillarit, jotka ovat sähköavusteisia kaupunkipyöriä (https://kaupunkipyorat.kuopio.fi).
Kuopio on mukana useissa pyöräilyä edistävissä hankkeissa. Fiksusti kouluun-hankkeessa on pyritty vaikuttamaan peruskoululaisten koulumatkoihin ja koulu päivän aikaiseen liikkumiseen. Kuopion on mukana Kierre-hankkeessa (http://www.kierre.info/liikkuminen-ja-yhdyskuntarakenne), jossa vähähiilinen liikkuminen on yhtenä osa-alueena. Smara-hanke (http://www.savilahti.com/smara) on Savilahden alueelle painottuva hanke, jossa liikkumiseen ja pysäköintiin haetaan smarteimpia ratkaisuja. Viisaan liikkumisen hankkeessa on edistetty joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä valmisteltu kaupunkipyörien hankintaa ja käyttöönottoa. Ikäihmisten liikkumista on helpotettu pyörällä kaiken ikää-hankkeen myötä. Vanhuspalveluihin on hankittu riksapyöriä ja toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.
Pyöräilyn edistämisohjelma (https://www.kuopio.fi/jalankulku-ja-pyoraily) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja edistämisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan verkostotarkastelun myötä kuluvana vuonna. Verkostotarkastelussa määritellään pyöräilyväylien tasot huomioiden suunnittelu ja kunnossapito. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2019-2023 ja toimenpiteiden. Edistämisohjelman myötä pyöräilynkehittämiseen on sitoutettu laaja-alaisesti eri palvelualueet. Yhteistyö palvelualueiden kesken on lisääntynyt myös useiden hankkeiden myötä.
Kuopion kaupunki on kehittänyt omaa toimintaa pyörällä liikkumisen osalta. Henkilökunnan viisaan liikkumisen työryhmä pohtii säännöllisesti viisaan liikkumisen edistämistä työhön liittyvässä liikkumisessa. Kaupungin eri yksikköihin on hankittu asiointipyöriä ja mm. kotihoito on korvannut leasing-autoja sähköavusteisilla polkupyörillä.
Pyöräilyyn liittyviä tapahtumia ovat vuosittain kaupungin henkilökunnan lämmitellen töihin kilpailu ja Kuopio osallistuu myös kilometrikisaan. Pyöräilyviikkoa on viime vuosina nostettu viestinnässä ja tapahtumien myötä esille. Tänä vuonna pyörällä töihin päivää ja pyörällä kouluun päivää on huomioitu erityisesti. Tapahtumat tehdään usein yhteistyössä, jossa kumppaneina paikalliset pyöräilyseura ja aktiivit, liikenneturva, poliisi ja joukkoliikenneyksikkö. Liikkujan viikolla on yleisötapahtuma.
Pyöräilyseuran ja aktiivien kanssa on tiivistetty yhteydenpitoa. Heidän kanssaan on säännöllisesti keskusteltu mm. kunnossapitoon liittyviä asioita ja heitä kuullaan etupainotteisesti infrasuunnitteluhankkeissa. Kuopioon perustetaan tulevan vuoden aikana viisaan liikkumisen asiakasraati, jonka tarkoituksena on laajentaa osallistamista. Maaseututaajamat otetaan huomioon pitäjäraatien välityksellä ja eri kylätoimikuntien kanssa tehdään yhteistyötä.
Kuopiossa kehitetään myös maastopyöräilyn olosuhteita merkitsemällä reittejä yhteistyössä Kuopion pyöräilyseuran kanssa. Työhön palkataan tulevalle kesälle myös resurssi. Myös muita pyöräilyreittejä tullaan tuotteistamaan.
Pyöräilyn myötätuuli on näkynyt myös yritysten uusissa palveluissa. Kuopiossa keskustan alueella kesäisin toimiva Biketaxi on jo tuttu näky ja mm. Tahkon alueella matkailijoiden on helppo vuokrata e-fatbike.

Lähettänyt käyttäjä sarika verma

Wondermouse technology is top notch Windows app development agency India that develops professional user friendly app at affordable price. Best Web development company in gurgaon offers all type of website development services. A group of young enthusiasts are here to cater for your achievement by offering all-round business development assistance. Hundreds of well-tested approaches are introduced after evaluating the present market for significant future growth.Our professional web developers have expertise in building best custom website, mobile app, development solutions. we also offer services across the globe as web design Dubai.

Lähettänyt käyttäjä My Mobile Reviewer

These days the camera is replaced by Mobile phones and now we use our mobiles for clicking pictures. If you are looking to buy a mobile with limited budgets like 15000 or 12000 then check out our latest post about the best camera phone under 15000 in India and find all the important information. It is important to have a decent battery backup for camera phones so choose it wisely from out list of phones.

Lähettänyt käyttäjä parmanand

Lähettänyt käyttäjä parmanand

Lähettänyt käyttäjä parmanand

Lähettänyt käyttäjä Oliver Smith

We are proud of our best Assignment Help Singapore experts because of their dedication providing continuous support to students by helping them meet deadlines and scoring better grades. We understand how important academic assessments are in developing a student's career and future opportunities, this is why we take extreme measures to ensure that all our solutions are best-in-class. All students looking for assignment help Singapore can reach us and avail the best online online assignment writing service from our academic experts. Our primary motive is not only to provide you with the best help but also to make your journey smooth. The increasing importance of writing assignments has prompted students to take a helping hand from assignment writing services. During higher studies in colleges, students often have to prepare multiple documents, quizzes, and surprise tests. This is the main reason why most students search for homework help over the internet and choose only the most proficient and trusted academic writing experts.

Lähettänyt käyttäjä Harry Bailey

We are proud of our best Dissertation Help Singapore experts because of their dedication providing continuous support to students by helping them meet deadlines and scoring better grades. We understand how important academic assessments are in developing a student's career and future opportunities, this is why we take extreme measures to ensure that all our solutions are best-in-class. All students looking for assignment help Singapore can reach us and avail the best online Dissertation writing services from our academic experts. Our primary motive is not only to provide you with the best help but also to make your journey smooth. The increasing importance of writing assignments has prompted students to take a helping hand from assignment writing services. During higher studies in colleges, students often have to prepare multiple documents, quizzes, and surprise tests. This is the main reason why most students search for Dissertation editing services over the internet and choose only the most proficient and trusted academic writing experts.

Lähettänyt käyttäjä James Marshall

We can help you whenever and where ever you want, We are giving services all over world and especially in Australia in following catagories: Assignment help – University of Sydney, Help with assignments in Melbourne – Deakin University, online assignment help – Queensland University of Technology, Perth assignment writing help – Edith Cowan University, Canberra assignment help – University of Canberra, Assignment help services – Flinders University and many more.

Lähettänyt käyttäjä call contact support

Lähettänyt käyttäjä call contact support

[url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter technical support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]call charter[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]contact charter[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter com support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]phone number for charter[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter email setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter tech support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service phone[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter contact number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter telephone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter 800 number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]call charter customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter tech support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter 1800 number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service hours[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer care[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]phone number to charter[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter technical support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter phone support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter help number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter help line[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service telephone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter contact us[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter toll free number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter customer service chat[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/charter-support/]charter support chat[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco technical support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco technical support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco tech support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco contact number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco help desk[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco router setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]call cisco[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/cisco-support/]cisco support chat[/url],

[url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink support[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link support[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink router setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link router setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink camera setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]support dlink.com[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink customer service[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link customer service[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink tech support[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink support number[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]support dlink[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]dlink customer support[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link wireless router setup[/url], [url=http://www.callcontactsupport.com/dlink-support/]d-link camera setup[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]contact gmail[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail login help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail contact number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail help phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail help number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]contact gmail support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail email setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail contact us[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]call gmail[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]contact gmail help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/gmail-support/]gmail set up[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/]independent support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]Official support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]OEM support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]independent third party support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]Voice support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]customer support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/]customer support phone number[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast com[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]support avast com[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast forums[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast antivirus tech support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast total support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]www support avast com[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast customer service telephone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/avast-support/]avast antivirus customer service phone number[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin range extender setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin router setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin range setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]www belkin setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin wifi extender setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin router support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin extender setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin router customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin wifi range extender setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin wireless extender setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin wireless router setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/belkin-support/]belkin netcam setup[/url],

[url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer customer service[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer wifi setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother wireless printer setup[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother contact number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother customer support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer contact number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer customer care phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer customer service number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer customer service phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer customer support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer help[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer helpline[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer phone support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer support contact[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer tech support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother printer technical support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother support drivers[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother support number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother tech support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother technical support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother technical support phone number[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]brother usa support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]contact brother support[/url], [url=https://www.callcontactsupport.com/brother-support/]support brother[/url],

Lähettänyt käyttäjä call contact support

avast com, avast customer service, support avast com, avast support, avast phone number, avast forums, avast help, avast antivirus tech support phone number, avast customer support, avast contact, avast customer service phone number, avast tech support, avast total support, www support avast com, avast customer service telephone number, avast antivirus customer service phone number,

belkin customer service, belkin setup, belkin range extender setup, belkin router setup, belkin range setup, www belkin setup, belkin support, belkin tech support, belkin support number, belkin customer service number, belkin wifi extender setup, belkin router support, belkin extender setup, belkin router customer service, belkin phone number, belkin customer support, belkin wifi range extender setup, belkin contact, belkin wireless extender setup, belkin wireless router setup, belkin netcam setup,

brother customer service, brother printer customer service, brother printer setup, brother printer support, brother printer wifi setup, brother support, brother wireless printer setup, brother contact number, brother contact, brother customer service number, brother customer service phone number, brother customer support, brother customer support phone number, brother help, brother phone number, brother printer contact, brother printer contact number, brother printer customer care phone number, brother printer customer service number, brother printer customer service phone number, brother printer customer support, brother printer help, brother printer helpline, brother printer phone number, brother printer phone support, brother printer support contact, brother printer support number, brother printer support phone number, brother printer tech support, brother printer tech support phone number, brother printer technical support, brother support drivers, brother support number, brother support phone number, brother tech support, brother technical support, brother technical support phone number, brother usa support, contact brother support, support brother,

charter customer service, charter phone number, charter customer service number, charter customer service phone number, charter tech support, charter customer support, charter technical support, charter number, charter contact, call charter, charter support, contact charter, charter com support, phone number for charter, charter email setup, charter support number, charter tech support number, charter customer service phone, charter contact number, charter telephone number, charter 800 number, call charter customer service, charter tech support phone number, charter 1800 number, charter customer service hours, charter customer care, charter customer support number, phone number to charter, charter technical support phone number, charter phone support, charter support phone number, charter help number, charter help line, charter help, charter customer service telephone number, charter contact us, charter toll free number, charter customer service chat, charter support chat, support brother,

cisco support, cisco support number, cisco technical support number, cisco technical support, cisco tech support, cisco help, cisco customer service, cisco customer service number, cisco customer support, cisco tech support number, cisco contact number, cisco number, cisco phone number, cisco help desk, cisco contact, cisco router setup, cisco support phone number, call cisco, cisco support chat,

dlink support, d-link support, dlink router setup, d-link router setup, dlink camera setup, dlink setup, support dlink.com, dlink customer service, d-link customer service, dlink tech support, dlink support number, support dlink, dlink customer support, d-link setup, d-link wireless router setup, d-link camera setup,

gmail customer service, gmail support, gmail setup, gmail tech support, gmail help, contact gmail, gmail login help, gmail customer service number, gmail support number, gmail customer service phone number, gmail contact number, gmail customer support, gmail contact, gmail phone number, gmail support phone number, gmail help phone number, gmail help number, contact gmail support, gmail number, gmail email setup, gmail contact us, call gmail, contact gmail help, gmail set up,

independent support, Official support, OEM support, independent third party support, Voice support, support phone number, support number, customer service number, customer support number, customer service phone number, customer support phone number,

Lähettänyt käyttäjä call contact support

charter tech support phone number, charter 1800 number, charter customer service hours, charter customer care, charter customer support number, phone number to charter, charter technical support phone number, charter phone support, charter support phone number, charter help number, charter help line, charter help, charter customer service telephone number, charter contact us, charter toll free number, charter customer service chat, charter support chat, support brother,

cisco support, cisco support number, cisco technical support number, cisco technical support, cisco tech support, cisco help, cisco customer service, cisco customer service number, cisco customer support, cisco tech support number, cisco contact number, cisco number, cisco phone number, cisco help desk, cisco contact, cisco router setup, cisco support phone number, call cisco, cisco support chat,

dlink support, d-link support, dlink router setup, d-link router setup, dlink camera setup, dlink setup, support dlink.com, dlink customer service, d-link customer service, dlink tech support, dlink support number, support dlink, dlink customer support, d-link setup, d-link wireless router setup, d-link camera setup,

gmail customer service, gmail support, gmail setup, gmail tech support, gmail help, contact gmail, gmail login help, gmail customer service number, gmail support number, gmail customer service phone number, gmail contact number, gmail customer support, gmail contact, gmail phone number, gmail support phone number, gmail help phone number, gmail help number, contact gmail support, gmail number, gmail email setup, gmail contact us, call gmail, contact gmail help, gmail set up,

independent support, Official support, OEM support, independent third party support, Voice support, support phone number, support number, customer service number, customer support number, customer service phone number, customer support phone number,
avast com, avast customer service, support avast com, avast support, avast phone number, avast forums, avast help, avast antivirus tech support phone number, avast customer support, avast contact, avast customer service phone number, avast tech support, avast total support, www support avast com, avast customer service telephone number, avast antivirus customer service phone number,

belkin customer service, belkin setup, belkin range extender setup, belkin router setup, belkin range setup, www belkin setup, belkin support, belkin tech support, belkin support number, belkin customer service number, belkin wifi extender setup, belkin router support, belkin extender setup, belkin router customer service, belkin phone number, belkin customer support, belkin wifi range extender setup, belkin contact, belkin wireless extender setup, belkin wireless router setup, belkin netcam setup,

brother customer service, brother printer customer service, brother printer setup, brother printer support, brother printer wifi setup, brother support, brother wireless printer setup, brother contact number, brother contact, brother customer service number, brother customer service phone number, brother customer support, brother customer support phone number, brother help, brother phone number, brother printer contact, brother printer contact number, brother printer customer care phone number, brother printer customer service number, brother printer customer service phone number, brother printer customer support, brother printer help, brother printer helpline, brother printer phone number, brother printer phone support, brother printer support contact, brother printer support number, brother printer support phone number, brother printer tech support, brother printer tech support phone number, brother printer technical support, brother support drivers, brother support number, brother support phone number, brother tech support, brother technical support, brother technical support phone number, brother usa support, contact brother support, support brother,

charter customer service, charter phone number, charter customer service number, charter customer service phone number, charter tech support, charter customer support, charter technical support, charter number, charter contact, call charter, charter support, contact charter, charter com support, phone number for charter, charter email setup, charter support number, charter tech support number, charter customer service phone, charter contact number, charter telephone number, charter 800 number, call charter customer service,

Lähettänyt käyttäjä call contact support

at&t customer service chat, at&t contact, at and t customer service, the number to at&t, att tech support number, att support number, att online chat, att live chat, att email support, att customer support number, att customer care number, att contact us, att contact number, att chat support, att 800 number, att 24 hour customer service, at&t toll free number, at&t telephone number, at&t technical support phone number, at&t technical support number, at&t tech support phone number, at&t tech support, at&t support phone number, at&t helpline, at&t help number, at&t help line, at&t help, at&t customer service telephone number, at&t customer service phone, at&t customer service line, at&t customer service email, at&t customer care number, at&t customer care, at&t contact number, at&t 800 number, at&t 1 800 number, at and t phone number, at and t customer service number, the phone number to at&t customer service, the phone number to at&t, the number to at&t customer service, phone number to at&t customer service, number to call at&t, contact att support, contact at&t customer service, contact at and t, call att support, call at&t technical support, call at&t tech support, call at&t customer support, call at&t customer service number, call at&t customer care, call at&t 800 number, call at and t, att technical support phone, att tech support phone, att tech support chat, att tech support 360, att tech, att setup, att phone support, att online support, att online chat support, att live chat support, att help desk, att help chat, att email support phone number, att email support number, att email setup, att email phone number, att email help, att email customer support, att customer support phone, att customer support chat, att customer care chat, att 24 hour tech support, att 24 hour support, att 24 hour number, att 24 hour customer support, at&t toll free phone number, at&t toll free, at&t support line, at&t help support, at&t help phone number, at&t help desk number, at&t customer support phone number, at&t customer service toll free number, at&t customer service technical support, at&t customer service contact number, at&t customer service 800 number, at&t customer phone number, at&t customer care service, at&t customer care phone number, at&t contact phone number, at&t contact info, at&t 800 phone number, at&t 800 customer service, at&t 1800 phone number, at&t 1800 customer service number, at&t 1800 customer service, at and t technical support, at and t tech support, at and t support number, at and t support, at and t number, at and t help, at and t customer support, at and t customer service phone number, at and t customer service phone, at and t customer care, at and t contact number, at and t contact, at and t 1800 number, at & t customer service phone number, at & t customer service number, at & t customer care,

charter email setup, charter email support, charter email tech support number, charter email tech support, charter email help, charter email customer service number, charter email customer service, charter email support number, charter email customer support, charter email support phone number, charter email customer service phone number, charter email phone number, charter customer service, charter phone number, charter customer service number, charter customer service phone number, charter tech support, charter customer support, charter technical support, charter number, charter contact, call charter, charter support, contact charter, charter com support, phone number for charter, charter support number, charter tech support number, charter customer service phone, charter contact number, charter telephone number, charter 800 number, call charter customer service, charter tech support phone number, charter 1800 number, charter customer service hours, charter customer care, charter customer support number, phone number to charter, charter technical support phone number, charter phone support, charter support phone number, charter help number, charter help line, charter help, charter customer service telephone number, charter contact us, charter toll free number, charter customer service chat, charter support chat,

dropbox support, dropbox help, dropbox customer service, dropbox phone number, dropbox contact, contact dropbox, dropbox setup, dropbox tech support, dropbox support number, dropbox customer service number, dropbox customer service phone number, dropbox support phone number, dropbox customer support, drop box help, dropbox help number, dropbox customer support phone number, dropbox contact number, call dropbox, dropbox number, dropbox phone support, dropbox customer support number, dropbox chat,

garmin support, garmin tech support, garmin support number, garmin customer service, garmin phone number, garmin customer support, garmin customer service phone number, garmin support phone number, garmin setup, garmin technical support, garmin customer service number, garmin help, garmin contact, garmin gps customer service, garmin product support, contact garmin support, garmin contact number, garmin telephone number, garmin technical support phone number, garmin gps phone number, garmin customer support number, garmin tech support number, garmin tech support phone number, garmin 800 number, garmin customer support phone number, garmin phone support, garmin help number, garmin customer service phone, call garmin, garmin helpline, garmin support chat, call garmin customer service,

gmail customer service, gmail support, gmail setup, gmail tech support, gmail help, contact gmail, gmail login help, gmail customer service number, gmail support number, gmail customer service phone number, gmail contact number, gmail customer support, gmail contact, gmail phone number, gmail support phone number, gmail help phone number, gmail help number, contact gmail support, gmail number, gmail email setup, gmail contact us, call gmail, contact gmail help, gmail set up, gmail technical support, gmail customer care number, gmail customer care, gmail helpline number, gmail tech support number, gmail tech support phone number, gmail helpline, gmail technical support phone number, gmail customer support phone number, gmail customer support number, gmail help contact, gmail phone support, gmail support email, gmail help desk, call gmail support, gmail contact phone number, gmail customer service email, gmail telephone number, contact gmail customer service, contact gmail support by phone, gmail 800 number, gmail help phone, gmail customer support email, gmail help email, call gmail customer service, gmail contact number support, gmail support chat, gmail support email contact, gmail customer service telephone number, gmail help chat, gmail customer service phone, gmail customer service support, gmail customer service help, gmail toll free number, how to contact gmail support, gmail customer service number usa, how to contact gmail by phone,

amazon kindle support, amazon kindle customer service, kindle support, kindle help, kindle customer service, amazon kindle tech support, amazon kindle support number, amazon kindle help, amazon kindle customer service number, kindle fire support, kindle tech support, kindle fire customer service, kindle customer service number, kindle support phone number, kindle helpline, amazon kindle fire support, kindle phone number, kindle support number, kindle fire help, kindle fire tech support, kindle customer service phone number, amazon kindle phone number, kindle help phone number, kindle phone, kindle technical support, kindle customer support, amazon kindle support phone number, kindle help number, amazon kindle customer service phone number, amazon kindle help phone number, kindle fire support phone number, kindle phone support, amazon kindle fire help, amazon kindle fire customer service, amazon kindle customer service 800, amazon kindle customer support, contact kindle support, contact kindle, kindle contact number, kindle paperwhite help, contact amazon kindle, contact amazon kindle support, amazon com kindle support, amazon kindle contact, phone number for amazon kindle, kindle fire setup, kindle fire hd help, phone number for kindle support, kindle setup, amazon kindle setup,

netflix help, netflix customer service, netflix customer service number, netflix phone number, netflix contact, netflix number, netflix support, netflix contact number, netflix customer service phone number, call netflix, netflix telephone number, netflix customer support, netflix 800 number, netflix phone, call netflix customer service, netflix tv help, how to contact netflix, netflix help center, netflix technical support, netflix tech support, netflix helpline, netflix help line, netflix customer care, netflix service, netflix help number, netflix customer service email, netflix 1800 number, netflix support phone number, netflix toll free number, netflix contact phone number, netflix customer service telephone number, the number to netflix, netflix customer support number, netflix customer support phone number, contact netflix by phone, netflix customer service phone, netflix service number, netflix contact us, netflix support number, netflix chat, netflix live chat, netflix contact email, netflix 800 number customer service, netflix customer service chat, netflix help phone number, netflix customer number, the phone number for netflix, netflix customer care number, netflix support email, netflix customer phone number, netflix chat support, netflix account help, netflix contact support, contact netflix customer service, netflix 1800 customer service, netflix phone number to cancel, netflix customer service phone number usa, netflix phone number to cancel account,

pogo support, pogo phone number, pogo customer service phone number, pogo technical support phone number, pogo customer service, pogo support number, pogo help, pogo games phone number, pogo customer support number, pogo helpline number, pogo games support phone number, club pogo phone number, pogo com phone number, pogo customer service number, club pogo customer service phone number, contact pogo, pogo contact number, club pogo support, pogo badge help,

roadrunner email setup, road runner customer service, roadrunner email support, roadrunner customer service, roadrunner support, roadrunner numbers, roadrunner phone number, roadrunner email help, roadrunner email customer service, roadrunner email support phone number, roadrunner email customer service phone number, roadrunner email technical support, roadrunner email tech support, roadrunner email support number, roadrunner email customer service number, roadrunner email phone number, roadrunner email customer support, roadrunner email tech support phone number, roadrunner mail help, roadrunner email technical support phone number, roadrunner email set up, roadrunner mail setup, roadrunner email help phone number, roadrunner mail customer service, roadrunner email technical support number, road runner email setup,

setup roku, roku customer service phone number, roku support phone number, roku tv setup, roku technical support number, roku tech support number, roku tv support, roku tv customer service, roku stick support, call roku, roku tech support phone number, roku help desk, roku toll free number, roku customer support number, roku tv phone number, roku technical support phone number, roku tv help, roku customer care, roku 800 number, roku help phone number, contact roku by phone, roku customer phone number, contact roku support, roku phone support, roku tv customer support, call roku customer service, roku tv customer service number, call roku support, roku 1800 number, roku contact phone number, roku tv number, contact roku customer service, roku support chat, roku support telephone number, roku customer service telephone, roku helpline, roku setup help,

verizon customer service email, verizon email support, verizon email setup, verizon email help, verizon email phone number, verizon email customer service, verizon email support phone number, verizon email tech support, verizon email help phone number, verizon email support number, verizon email customer service phone number, verizon email tech support phone number, verizon email tech support number, verizon email customer service number, verizon email technical support, verizon email customer support phone number, verizon email customer support number, verizon email customer service telephone number, verizon email technical support phone number, verizon email contact phone number, verizon email help phone, verizon email technical support number, verizon email phone support, verizon email support contact number, verizon email contact number, verizon email support 800 number, verizon email customer service phone, verizon mail help, verizon mail setup, verizon mail support, contact verizon email support, verizon email support chat, verizon email support contact phone number, verizon mail customer service, verizon email help number, verizon email number, verizon customer service, verizon phone number, call verizon customer service, verizon customer service number, verizon customer service phone number, verizon contact, verizon number, verizon support, verizon tech support, call verizon, verizon customer support, verizon customer service phone, verizon customer service chat, verizon customer service telephone number, verizon contact us, verizon contact number, verizon contact phone number, verizon support number, verizon support phone number, verizon tech support number, verizon tech support phone number, verizon technical support phone number, verizon technical support, verizon help, verizon helpline, verizon customer support number, verizon customer support phone number, verizon telephone number, verizon customer care, verizon customer care number, verizon toll free number, verizon chat, verizon chat support, verizon 1800 number, verizon help number, verizon 800 number, verizon 24 hour customer service, verizon customer service 800 number, contact verizon customer service, verizon customer service toll free number, verizon online support, verizon online customer service, contact verizon support, verizon tech support chat, call verizon tech support, verizon technical support number, call verizon technical support, verizon help phone number, verizon help chat, call verizon customer support, verizon customer support phone, verizon customer care phone number, verizon toll free, verizon toll free customer service, verizons number, verizon help desk, verizon help desk number, verizon help desk phone number, verizons phone number, verizon 1800 phone number, verizon 800 phone number, verizon 1 800 customer service number, verizon 800 customer service, verizon phone support, call verizon support, verizon helpline phone number, verizon helpline number, verizon customer service contact number, call verizon customer care, verizon customer support chat, verizon technical support telephone number, call verizon customer service number, verizon 24 hour support, verizon technical support phone, call verizon 800 number, verizon customer support telephone number, verizon help support, verizon customer service online chat,

yahoo customer service, contact yahoo, how to contact yahoo, yahoo contact number, yahoo customer care number, yahoo customer service number, yahoo customer service phone number, yahoo customer support, yahoo email support, yahoo help, yahoo help number, yahoo mail customer service, yahoo mail phone number, yahoo mail help, yahoo mail support, yahoo number, yahoo phone number, yahoo support, yahoo support number, yahoo support phone number, yahoo tech support, call yahoo, yahoo email setup, yahoo live chat, yahoo mail contact, yahoo customer service contact number, contact yahoo support, yahoo contact us, yahoo customer care, yahoo customer care phone number, yahoo help phone number, yahoo help desk, yahoo mail customer service number, yahoo mail customer service phone number, yahoo technical support, contact yahoo by phone, contact yahoo email, how to contact yahoo by phone, yahoo contact phone number, call yahoo customer service, contact yahoo customer service, yahoo customer service chat, yahoo customer service phone, yahoo customer support number, yahoo customer support phone number, yahoo email customer service, yahoo email help, yahoo help chat, yahoo mail contact number, contact yahoo mail support, yahoo phone support, yahoo tech support number, yahoo tech support phone number, yahoo technical support number, yahoo technical support phone number, yahoo telephone number, how to contact yahoo mail, yahoo chat support, contact yahoo customer care, yahoo customer service telephone number, yahoo email customer service number, yahoo email customer service phone number, yahoo email support number, yahoo email support phone number, yahoo helpline, yahoo login help, yahoo mail setup, yahoo mail tech support, yahoo mail help phone number, yahoo mail helpline, yahoo mail support number, yahoo mail support phone number, yahoo 1800 number, yahoo 800 number, yahoo account help, yahoo setup, yahoo toll free number, yahoo com customer service phone number, yahoo email phone number, yahoo helpline number, yahoo help desk number, yahoo mail customer support, yahoo mail number, yahoo mail technical support, yahoo mail contact phone number, yahoo mail help chat, yahoo mail help number, call yahoo support, yahoo mail sign in help, call yahoo mail, yahoo email customer support, yahoo mail login help, call yahoo customer care, how to contact yahoo customer care, yahoo customer care email, yahoo mail customer care, yahoo mail customer care number, yahoo mail help contact, yahoo email contact number, yahoo email customer care, yahoo email tech support, yahoo email help number, yahoo email help phone number, contact yahoo email support, yahoo mail customer care phone number, yahoo mail customer service chat, yahoo mail customer service phone, yahoo mail customer support number, yahoo mail customer support phone number, yahoo mail phone support, yahoo mail tech support number, yahoo mail tech support phone number, yahoo mail help contact number, yahoo mail help desk, yahoo mail help phone, yahoo mail support phone number usa, yahoo mail help desk number, yahoo email customer support phone number, yahoo mail technical support phone number, yahoo mail help desk phone number, yahoo mail helpline number, yahoo email tech support phone number, yahoo email technical support, yahoo email help desk, call yahoo mail customer service, yahoo email customer support number, yahoo email helpline, yahoo email number, yahoo mail technical support number, yahoo email tech support number, call yahoo email, yahoo email customer care number, yahoo email technical support number,

contact support, contact support number, contact support phone number, customer service, customer service phone, customer service phone number, customer support, customer support phone number, phone number, support number, support phone, support phone number,

google home setup
google home support
google home help
google home customer service
google home wifi setup
google home support phone number
google home support number
google home customer service number
home setup
google home customer support
google home number

skype phone number
skype number
skype customer service
skype phone
skype support
skype help
skype customer service phone number
skype customer service phone number
skype setup
skype customer service number
skype support phone number
skype support number
skype customer service
skype support chat
skype customer support
skype customer support phone number
skype phone number lookup
skype local number
skype customer service chat
skype toll free number
skype help number
skype telephone number
skype call phone number
skype us number
skype customer service phone number usa

idrive support
idrive customer service
idrive help
idrive contact
idrive phone number
idrive customer support
idrive customer service number
IDrive tech support number
IDrive number
idrive setup

tumblr support
contact tumblr
tumblr help
tumblr chat
tumblr customer service
tumblr support email
tumblr phone number
contact tumblr support
how to contact tumblr
tumblr help center
tumblr support number
tumblr help email
tumblr support phone number
tumblr customer service number
tumblr customer support
tumblr contact number
tumblr contact support
tumblr help number
tumblr helpline
tumblr contact phone number
Tumblr tech support number
tumblr number

pinterest help
contact pinterest
pinterest phone number
pinterest customer service
pinterest support
pinterest help center
how to contact pinterest
pinterest customer service phone number
pinterest helpline number
pinterest help chat
pinterest toll free number
pinterest number
pinterest help phone number
pinterest help email
pinterest customer service email
pinterest support email
contact pinterest support
call pinterest
pinterest contact email
pinterest customer support
pinterest telephone number
contact pinterest phone number
pinterest help contact
pinterest contact us
pinterest support phone number
pinterest help desk
pinterest customer service phone
contact number for pinterest
pinterest help center phone number
pinterest customer service number
contact pinterest by phone
pinterest setup

apple icloud support
apple icloud customer service
apple icloud support phone number
apple icloud help
apple icloud support number
apple icloud phone number
apple icloud customer service number
apple icloud customer service phone number
apple icloud setup
apple icloud number
call apple icloud support
apple icloud service
contact apple icloud support
apple icloud contact number
apple icloud help phone number
apple icloud customer support
apple icloud support email
apple icloud help number
apple support phone number icloud
apple icloud support phone number usa
icloud apple contact
apple help number icloud
apple icloud email setup
apple icloud support contact number
apple icloud helpline number
contact apple support icloud
apple icloud support email address
apple icloud support phone number uk
apple phone number for icloud support
apple icloud customer support number
apple iphone icloud support
apple icloud support chat
apple icloud customer care

opera support
opera support number
opera pms support
opera pms support number
opera support phone number
opera customer service
opera help desk
opera phone number
opera pms support phone number
opera contact
opera's online support desk
opera customer support
opera customer service number
opera contact number
opera help desk number
opera system support
opera helpline
opera customer service phone number
opera support uk
opera mini customer service
opera mini support
opera mini helpline number
opera call center
opera mini javascript support
opera mini customer care number
opera mini browser setup
opera browser customer service
opera mail setup
opera flash support
opera mini flash support
opera mail support
opera support email
opera browser flash support
opera mini setup
opera browser setup
opera mini customer care

match customer service
match phone number
match com customer service number
match com customer service phone number
match customer service phone number
match customer service number
match number
match contact number
match com contact
match com help
match phone
contact match by phone
match customer care
contact match
match com support
match com number
match customer service phone
match telephone number
match support
match customer support

snapchat support
snapchat help
snapchat contact
snapchat number
snapchat customer service
snapchat phone number
snapchat support number
snapchat customer service number
how to contact snapchat
how to email snapchat
snapchatsupport
snapchat support email
call snapchat
snapchat call
snapchat contact number
snapchat support phone number
snapchat customer service phone number
snapchat contact us
snapchat customer support
snapchat help center
contact snapchat support
call snapchat support
snapchat help number
snapchat contact email
snapchat chat online
snapchat call center
snapchat customer service contact number
how to call snapchat
snapchat helpline
how do i contact snapchat
how do i email snapchat
snapchat number to call
snapchat contact phone number
snapchat customer service email
snapchat customer support number
snapchat live support
snapchat help email
how do you email snapchat

tinder support
tinder customer service
tinder contact
tinder phone number
tinder customer support
tinder customer service number
tinder chat
tinder support number
contact tinder support
tinder number
tinder customer service phone number
tinder contact number
how to contact tinder
tinder help email
email tinder
tinder customer support number
call tinder
tinder helpline
chat tinder
tinder customer service email
tinder support phone number
tinder customer support phone number
tinder customer service phone
customer service tinder
email tinder support
tinder contact us

youtube customer service
youtube phone number
contact youtube
youtube help
youtube support
youtube number
youtube customer service number
call youtube
youtube customer service phone number
youtube support number
how to contact youtube
youtube contact number
youtube support email
youtube tv help
youtube setup
youtube's phone number
youtube customer support
youtube help center
contact youtube support
youtube red customer service
youtube red customer service phone number
youtube help number
youtube helpline number
youtube phone
youtube contact email
how to contact youtube support
youtube customer service chat
youtube chat support
youtube's number
youtube support phone number
call youtube customer service
youtube telephone number
what is youtube's phone number
contact youtube by phone
youtube red customer service number
call youtube support
youtube customer service email
youtube contact us
youtube contact phone number
youtube red phone number
how do i contact youtube
youtube 1800 number
how to call youtube
youtube helpline
youtube red support
contact youtube red
youtubes email
what's youtube's phone number

okcupid contact
okcupid customer service
okcupid support
okcupid phone number
okcupid customer support
okcupid help
okcupid customer service phone number
okcupid customer service number
how to contact okcupid
okcupid contact number
okcupid contact us
okcupid chat
okcupid number
okcupid contact phone number
okcupid customer service phone
call okcupid
okcupid telephone number
okcupid toll free no

Lisää uusi kommentti