Lisää uusi kommentti

Lähettänyt käyttäjä Minna Takala / ...

Esitys -Hattulasta vuoden 2019 pyöräilykunta

Hattulan kunnassa on erittäin aktiivinen ote pyöräilyn kehittämiseen ja
Tawast Cycling Club TCC ry esittää, että Hattulan kunta valittaisiin
Vuoden 2019 Pyöräilykunnaksi.

Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu, pyöräilyväylien kunnossapito ja talvihoito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus ja turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
Muun pyöräilyinfran taso: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus

Hattulan pyöräilyolosuhteita on kehitetty systemaattisesti pitkään. Pyörätieverkosto on kattava, päällysteitä on uusittu ja uusia pyöräteitä on rakennettu.

Vuonna 2018 Hattulassa lähdettiin Sattulan kylätiekokeiluun ripeällä aikataululla kyläläisten omasta ehdotuksesta. Sattulan kyläyhdistys ry:n tekemän aloitteen perusteella ELY-keskus on parhaillaan toteuttamassa Sattulantiellä hollantilaistyylistä kylätiekokeilua, joka parantaa huomattavasti pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita. Kokeilu on ensimmäinen Suomessa ja sillä pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeesta saadaan lisätietoa uusista kustannustehokkaista keinoista parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Hattulassa lähdetiin nopeasti laajentamaan kokeilua myös Pappilanniementielle, joka on kunnan omaa katualuetta. Katu on varsinkin aamuisin ja iltapäivisin vilkkaassa käytössä Pappilanniemen asukkaiden, bussiliikenteen sekä kunnanviraston ja vuodeosaston henkilöstön toimesta. Kadulla liikennöi henkilö- ja kuorma-autoja, busseja, polkupyöriä sekä jalankulkijoita. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on mietitty kevyen liikenteen väylän rakentamista nykyisen ajoradan viereen. Puustokujaa poistamatta ei väylää ole mahdollisuus toteuttaa.

Tekninen johtaja oli yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja Strafica Oy:n edustajaan Sattulan kylätiekokeilun tiimoilta. Edellisten tahojen mielestä vastaava kylätiekokeilu soveltui myös Pappilanniementien liikennenopeuksien rauhoittamiseksi sekä parantamaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita. Pappilanniementien liikenteen määrä ja nopeusrajoitus (30 km/h) antavat hyvät edellytykset uudenlaisen ratkaisun käyttöön ottamiselle.

Ajoradan keskellä osoitetaan moottoriajoneuvoille noin kolme (3) metriä leveä tila, jossa kuljetaan molempiin suuntiin. Moottoriajoneuvoliikenteen kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa. Pyöräkaistan tulee olla vapaana, jotta sitä voi hyödyntää kohtaamistilanteessa. Pyöräilijän ohittaessa jalankulkijan, hyödyntää pyöräilijä ajoradan keskikaistaa ja kaistanvaihtajana väistää takaa tulevaa liikennettä.

ELYn kanssa on tehty seudullinen selvitys pyöräilyn pääreiteistä vuonna 2015.Vuoden 2016 aikana toteutettiin seudullinen pyöräilykartta Hämeenlinnan seudulle yhdessä Hämeenlinnan ja Janakkalan kanssa. Parhaillaan tehdään seudullista pääreittien viitoitussuunnitelmaa. Paikalliset pyöräilijät on kutsuttu mukaan sekä pyöräilykartan, että viitoitussuunnitelman tekemiseen.

Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, pyöräilykasvatus (koulut ja päiväkodit), verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
Hattulassa on jo pitkään edistetty pyöräilyä monin tavoin yhdessä kuntalaisten, pyöräliikkeiden (Hatunen ja Parolan Pyörähuolto) ja paikallisen pyöräseuran Tawast Cycling Clubin kanssa. Kunto-Kuntalainen tapahtumia on järjestetty jo yli 20 vuotta. Keväisin pyöräilyviikon aikoihin kannustetaan hattulalaisia pyöräilemään. Ohjelmaan ovat kuuluneet yhteiset pyöräretket, joissa on ollut sekä pidempi vaihtoehto että verkkaisempi opastettu kulttuuripyöräily.

Hattulan kauniissa harjumaastoissa ulkoilureitit on tarkoitettu myös pyöräilyyn ja pyöräilyyn löytyy hyvät merkinnät ovat myös maastossa. Tavoitteena on kehittää jatkossa vielä lisää pyöräilyreittejä ja vähälumisina talvina kannustaa ihmisiä pyöräilemään talvella hiihtämisen sijaan.

Viime vuosina on lapsia kannustettu pyöräilemään kouluun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Kunnan liikuntaohjaaja on aktiivisesti auttanut järjestämään pyöräilyn taitoajo-ohjausta kouluilla. Loppukilpailut on järjestetty toukokuussa Kunto-Kuntalainen tapahtuman yhteydessä.

Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella on hankittu pyöriä koulujen käyttöön ja kesällä 2018 pyörät olivat lainattavissa kaikille kirjastokortilla Parolan kirjastosta.

Parolan BMX-rata tehtiin yhdessä Tawast Cycling Clubin kanssa vuonna 2013 ja siellä on järjestetty kesäisin lapsille ja nuorille TCC:n BMX- ja MTB kouluja. Hattulan kunta tarjoaa myös talvikaudelle ilmaiset tilat lasten oheisharjoitteluun Parolassa. Kesäisin Hattulan hiihtomaassa on järjestetty Parolan Pyörähuollon maastopyöräilyn viikkokisoja. Hatusen pyöräliikkeen Naiset Pyörittää ryhmä, on järjestenyt yhteislenkkejä sekä maastoon, että maantielle. Ja TCC:n maastopyöräilyn viikkolenkit suuntautuvat usein Hattulan harjumaisemiin.

Myös Hattulan kunnan eri toimialoilla kannustetaan pyöräilyyn. Kulttuuripuoli antoi pienen idearahan pyöräilyn kulttuurirasteihin kesällä 2018 150-vuotisen Hattulan kunniaksi. Voimaa vanhuuteen projektissa kannustettiin vanhempaa väkeä pyöräilyyn. Yhteinen tilaisuus järjestettiin Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa käytiin läpi pyöräilyyn liittyviä vaaran paikkoja Parolan alueella ja myöhemmin kerättiin vanhemman väen omia ideoita pyöräilyn edistämiseen.

Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat
Hattulassa pyöräilyn edistämiseen on sitouduttu pitkäjänteisestija virkamiehet eri toimialoilla ovat suhtautuneet erityisen myönteiseesti pyöräilyn edistämiseen ja konkreettisia tuloksia on saatu paljon aikaan. Hattulan kunta teki Rambolin kanssa yhdessä selvityksen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeeseen 2017 ”Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn – case Parola” ja siinä yhteydessä käytiin systemaattisesti läpi pyöräilyn edistämisen mahdollisuuksia monin eri keinoin.

Tulevaisuuden haaveissa on maastopyörien vuokraamisen mahdollistaminen Parolan panssarimuseolta ja tavoitteena on saada lisää maastopyöräilyreittejä Hattulan harjujen maastoihin Ruskean kärjestä Tenholan linnavuoren kautta Parolannummelle ja sieltä Hämeenlinnan Ahveniston harjujen kautta Janakkalaan.

Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin
Vuonna 2017 tehdyssä pyöräilyn kehityshankkeessa selvitettiin kattavasti pyöräilyn määrää, kulkutapaosuuksia, asukkaiden tyytyväisyyttä pyöräilyolosuhteisiin ja kehittämisehdotuksia. Hattulassa pyöräilyn kulkutapaosuus on tehdyn tutkimuksen mukaan 16%. Tämä on erittäin hyvä saavutus kansallisesti ja myös verrattuna muihin saman kokoluokan kuntiin. Kesällä 2017 toteutetun kuntalaiskyselyn perusteella puolet vastaajista olisi valmis lisäämään kävelyn tai pyöräilyn osuutta liikkumisesta jos olosuhteet olisivat paremmat. Asukkaiden mukaan infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa erityisesti pyöräilyn houkuttelevuuteen. Vahvimmin esille nousivat pyöräilyväylien pinnan kunto sekä muutama yhteyspuute. Esille nousseita kehittämisehdotuksia ollaan Hattulassa aktiivisesti lähdetty toteuttamaan.

Lähteet:
https://www.hattula.fi/uutiset/asemakaavan-mahdollisuudet-vaikuttaa-kevy...
Kylätie-esitys, Palo, Niko, Stafica, VeloFinland 28.9.2018, Turku
https://www.kulkulaari.fi/sites/default/files/kylatie_-_tien_uusjako_hol...