Rahoituskanavat

Rahoituskanavia kunnille pyöräilyn edistämistyöhön 

Valtio tukee kuntien ja kaupunkien pyöräilyn edistämistyötä myöntämällä avustuksia erilaisiin hankkeisiin. Kävelyyn ja pyöräilyyn kohdistettu rahoitus on kasvanut huomattavasti aiemmista vuosista. Suunta onkin merkittävä kehitysaskel aiempaan, vaikka edelleen on matkaa YK:n suositukseen, jonka mukaan pyöräilyyn ja kävelyyn pitäisi käyttää 20 prosenttia kaikista liikenneinvestoinneista niin valtion kuin kuntienkin tasolla. 

Suurimman pyöräilyyn kohdistetun avustusrahan myöntää Liikenne- ja viestintäministeriö (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom), joka tukee erityisesti pyöräilyn olosuhdetyöhön liittyviä hankkeita.

Pyöräilyyn kannustaviin hankkeisiin on mahdollista hakea avustusta esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriöiden lisäksi pyöräilyn edistämiseen liittyviä avustuksia myöntävät Aluehallintovirastot sekä Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset. Vuonna 2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi avustusta kuntien lähi - ja virkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

Kävelyn ja pyöräilyn investointituki

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita osana valtakunnallisen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Hankeavustusta voivat hakea kunnat ja kaupungit ja sitä voidaan myöntää myös kuntien tai kaupunkien yhteishankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

Investointitukea voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Kunnan oma pyöräilyn, kävelyn tai koko kestävän liikkumisen edistämisohjelma on konkreettinen tapa osoittaa sitoutuminen ja tahtotila kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseksi. 

Investointitukea on myönnetty vuodesta 2018. Jaettu määräraha oli tuolloin 3,5 miljoonaa euroa ja avustusta sai yhteensä 15 hanketta. Vuonna 2019 määrärahan suuruus pysyi samana ja avustusta myönnettiin 12 hankkeelle. Vuonna 2020 investointituen määrärahat lähes kymmenkertaistuivat. Kunnille ja kaupungeille jaettiin yhteensä 31,5 miljoonaa 51 eri hankkeeseen. 

Investointiohjelmasta myönnetyt avustukset 2020, 2019 ja 2018.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta myönnetään hankkeisiin, joissa pyritään vaikuttamaan ihmisten kulkutapavalintoihin tiedollisen ohjauksen, markkinoinnin sekä palvelujen kokeilun ja kehittämisen kautta. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen jakamisen tavoitteena on vähentää yksityisautoilua ja edistää kestäviä liikkumismuotoja kuten kävelyä ja pyöräilyä.  

Liikkumisen ohjauksen valtioavustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä paikallisella tasolla. Avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta jaettiin vuonna 2021 yhteensä 1,15 miljoonaa euroa, joista noin 250 000 euroa oli allokoitu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Avustusta sai yhteenä 26 eri hanketta. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saanneet hankkeet 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ja 2016.  

Tutustu Motivan verkkosivuilla avustusta saaneiden hankkeiden loppuaportteihin sekä muihin materiaaleihin, mitä hankkeissa on tuotettu. Löydät sivuilta myös vuonna 2012-2015 avustusta saaneet hankkeet.  

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat

Vuonna 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa valtionavustushaku kuntien ja seutujen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseksi. Päätökset tuesta tulivat helmikuussa 2021. Tukea myönnettiin yhteensä 530 000 euroa. 

Edistämisohjelman merkitys on ratkaiseva silloin, kun pyöräilyn edistämistyötä halutaan tehdään tavoitteellisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Monet kunnat ja kaupungit ovat laatineet viime vuosina paikallisia tai seudullisia edistämisohjemia. Tutustu julkaistuihin edistämisohjelmiin Pyöräilyn edistämisohjelmat -välilehdellä. 

Pyöräilyn edistämisohjelmiin tukea saaneet kunnat 2021

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin sekä tutkimukseen. Avustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa, joiden kokemuksista ja tuloksista on hyötyä myös muille toimijoille. 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustus on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustusta saaneet hankkeet 2019, 2018 ja 2017.

Liikuntapaikkarakentaminen 

Kuntien ja kaupunkien on mahdollista hakea tukea liikuntapaikkarakentamiseen Aluehallintovirastolta. Liikuntapaikkarakentamista tuetaan Suomessa veikkausvoittovaroilla, joista noin 20 000 000 euroa on suunnattu viime vuosina liikuntapaikkarakentamiseen. Avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista. 

Aluehallintovirasto päättää avustuksista, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö yli 700 000 euron hankkeista. Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita. Myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %), ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. 

Kirja Pyöräilyratojen ja -reittien suunnittelusta ja rakentamisesta (maksullinen).

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta voi hakea useamman kunnan tai kaupungin yhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena on eri ikä- ja väestöryhmien liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Huom! Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta ei voi hakea yksittäisen tai yksittäisten kuntien paikallisiin hankkeisiin. 

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta saaneet hankkeet 2020, 2019, 2018 ja 2017

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset 

Kunnat ja kaupungit voivat hakea Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta, jonka myöntää Aluehallintovirasto. Tuki on tarkoitettu väestön liikkumista ja liikunnallisuutta lisääviin hankkeisiin, joissa huomioidaan erityisesti vähän liikkuvat.