Vuoden pyöräilykunnan valinta 2019

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus annetaan vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka  on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä (tarkemmat valintakriteerit tästä). Vuoden pyöräilykunnan valinnan tekee Suomi pyöräilee -työvaliokunta. Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin viimeaikainen kehitys ja  sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen. Esimerkiksi pyöräilymäärien kasvu, pyöräilyyn suunnattujen investointien taso, uuden pyöräilyinfrastruktuurin laatu sekä pyöräilyn markkinointi ovat keskeisiä arvioitavia tekijöitä. Tärkeää on se, että on ryhdytty sanoista tekoihin ja pyöräilyn edistämisessä saavutettu tuloksia, pelkät hyvät suunnitelmat eivät riitä. Viime vuonna valituksi tuli Helsinki (Kuvassa Helsingin palkitseminen 17.5.2018. Kuva: Helsingin kaupunki) ja toissavuonna Karvia, joten kunnan koko ei missään tapauksessa ole määräävä tekijä.

Kaikilla pyöräilyn edistäjillä on mahdollisuus osallistua valintaprosessiin!
Ehdota vuoden pyöräilykuntaa kirjoittamalla ehdotuksesi perusteluineen tämän sivun kommenttiosioon. Kommenttiosiossa voit myös ottaa kantaa muiden tekemiin ehdotuksiin. Ehdotuksia tehdessäsi huomioi, että mahdollinen uudelleenvalinta on mahdollinen vasta, kun edellisestä valinnasta on yli 10 vuotta. Lista 10 viime vuoden aikana palkituista kunnista, joita ei siis voida valita, löytyy tästä.

Suomi Pyöräilee -työvaliokunta huomioi pyöräilijöiden kommentit valintaa tehdessään. Huomio kiinnitetään puolesta tai vastaan esitettyjen argumenttien sisältöön – yksittäistä kuntaa koskevan palautteen määrälle ei tämän kaltaisessa nettipalautteessa voida antaa painoarvoa. 

Vuoden pyöräilykunta julkistetaan toukokuussa. Jätä kommenttisi ja perustelusi perjantaihin 26. huhtikuuta mennessä.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Ilari Heiska

Ehdotan Oulua.
Tekemistä käynnissä monella pyöräilyn rintamalla, ja toteutettunakin jo monta asiaa.
-infrahankkeita; toteuttettu (ja rakenteilla) baanareitistöä ja pyöräkatua, supersuojateitä
-kaupunkipyörät aloittavat tänä vuonna
-vahva viestintäkampanjointi ja pyöräilylle luotu oma ilme
-mopoilu taajamissa on siirretty ajoradalle valtion ohjeiden mukaan
-talvikunnossapidon kehitystoimet
yms.

Lähettänyt käyttäjä Minna Takala / ...

Esitys -Hattulasta vuoden 2019 pyöräilykunta

Hattulan kunnassa on erittäin aktiivinen ote pyöräilyn kehittämiseen ja
Tawast Cycling Club TCC ry esittää, että Hattulan kunta valittaisiin
Vuoden 2019 Pyöräilykunnaksi.

Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu, pyöräilyväylien kunnossapito ja talvihoito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus ja turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
Muun pyöräilyinfran taso: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus

Hattulan pyöräilyolosuhteita on kehitetty systemaattisesti pitkään. Pyörätieverkosto on kattava, päällysteitä on uusittu ja uusia pyöräteitä on rakennettu.

Vuonna 2018 Hattulassa lähdettiin Sattulan kylätiekokeiluun ripeällä aikataululla kyläläisten omasta ehdotuksesta. Sattulan kyläyhdistys ry:n tekemän aloitteen perusteella ELY-keskus on parhaillaan toteuttamassa Sattulantiellä hollantilaistyylistä kylätiekokeilua, joka parantaa huomattavasti pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita. Kokeilu on ensimmäinen Suomessa ja sillä pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeesta saadaan lisätietoa uusista kustannustehokkaista keinoista parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Hattulassa lähdetiin nopeasti laajentamaan kokeilua myös Pappilanniementielle, joka on kunnan omaa katualuetta. Katu on varsinkin aamuisin ja iltapäivisin vilkkaassa käytössä Pappilanniemen asukkaiden, bussiliikenteen sekä kunnanviraston ja vuodeosaston henkilöstön toimesta. Kadulla liikennöi henkilö- ja kuorma-autoja, busseja, polkupyöriä sekä jalankulkijoita. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on mietitty kevyen liikenteen väylän rakentamista nykyisen ajoradan viereen. Puustokujaa poistamatta ei väylää ole mahdollisuus toteuttaa.

Tekninen johtaja oli yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja Strafica Oy:n edustajaan Sattulan kylätiekokeilun tiimoilta. Edellisten tahojen mielestä vastaava kylätiekokeilu soveltui myös Pappilanniementien liikennenopeuksien rauhoittamiseksi sekä parantamaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita. Pappilanniementien liikenteen määrä ja nopeusrajoitus (30 km/h) antavat hyvät edellytykset uudenlaisen ratkaisun käyttöön ottamiselle.

Ajoradan keskellä osoitetaan moottoriajoneuvoille noin kolme (3) metriä leveä tila, jossa kuljetaan molempiin suuntiin. Moottoriajoneuvoliikenteen kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa. Pyöräkaistan tulee olla vapaana, jotta sitä voi hyödyntää kohtaamistilanteessa. Pyöräilijän ohittaessa jalankulkijan, hyödyntää pyöräilijä ajoradan keskikaistaa ja kaistanvaihtajana väistää takaa tulevaa liikennettä.

ELYn kanssa on tehty seudullinen selvitys pyöräilyn pääreiteistä vuonna 2015.Vuoden 2016 aikana toteutettiin seudullinen pyöräilykartta Hämeenlinnan seudulle yhdessä Hämeenlinnan ja Janakkalan kanssa. Parhaillaan tehdään seudullista pääreittien viitoitussuunnitelmaa. Paikalliset pyöräilijät on kutsuttu mukaan sekä pyöräilykartan, että viitoitussuunnitelman tekemiseen.

Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, pyöräilykasvatus (koulut ja päiväkodit), verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
Hattulassa on jo pitkään edistetty pyöräilyä monin tavoin yhdessä kuntalaisten, pyöräliikkeiden (Hatunen ja Parolan Pyörähuolto) ja paikallisen pyöräseuran Tawast Cycling Clubin kanssa. Kunto-Kuntalainen tapahtumia on järjestetty jo yli 20 vuotta. Keväisin pyöräilyviikon aikoihin kannustetaan hattulalaisia pyöräilemään. Ohjelmaan ovat kuuluneet yhteiset pyöräretket, joissa on ollut sekä pidempi vaihtoehto että verkkaisempi opastettu kulttuuripyöräily.

Hattulan kauniissa harjumaastoissa ulkoilureitit on tarkoitettu myös pyöräilyyn ja pyöräilyyn löytyy hyvät merkinnät ovat myös maastossa. Tavoitteena on kehittää jatkossa vielä lisää pyöräilyreittejä ja vähälumisina talvina kannustaa ihmisiä pyöräilemään talvella hiihtämisen sijaan.

Viime vuosina on lapsia kannustettu pyöräilemään kouluun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Kunnan liikuntaohjaaja on aktiivisesti auttanut järjestämään pyöräilyn taitoajo-ohjausta kouluilla. Loppukilpailut on järjestetty toukokuussa Kunto-Kuntalainen tapahtuman yhteydessä.

Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella on hankittu pyöriä koulujen käyttöön ja kesällä 2018 pyörät olivat lainattavissa kaikille kirjastokortilla Parolan kirjastosta.

Parolan BMX-rata tehtiin yhdessä Tawast Cycling Clubin kanssa vuonna 2013 ja siellä on järjestetty kesäisin lapsille ja nuorille TCC:n BMX- ja MTB kouluja. Hattulan kunta tarjoaa myös talvikaudelle ilmaiset tilat lasten oheisharjoitteluun Parolassa. Kesäisin Hattulan hiihtomaassa on järjestetty Parolan Pyörähuollon maastopyöräilyn viikkokisoja. Hatusen pyöräliikkeen Naiset Pyörittää ryhmä, on järjestenyt yhteislenkkejä sekä maastoon, että maantielle. Ja TCC:n maastopyöräilyn viikkolenkit suuntautuvat usein Hattulan harjumaisemiin.

Myös Hattulan kunnan eri toimialoilla kannustetaan pyöräilyyn. Kulttuuripuoli antoi pienen idearahan pyöräilyn kulttuurirasteihin kesällä 2018 150-vuotisen Hattulan kunniaksi. Voimaa vanhuuteen projektissa kannustettiin vanhempaa väkeä pyöräilyyn. Yhteinen tilaisuus järjestettiin Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa käytiin läpi pyöräilyyn liittyviä vaaran paikkoja Parolan alueella ja myöhemmin kerättiin vanhemman väen omia ideoita pyöräilyn edistämiseen.

Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat
Hattulassa pyöräilyn edistämiseen on sitouduttu pitkäjänteisestija virkamiehet eri toimialoilla ovat suhtautuneet erityisen myönteiseesti pyöräilyn edistämiseen ja konkreettisia tuloksia on saatu paljon aikaan. Hattulan kunta teki Rambolin kanssa yhdessä selvityksen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeeseen 2017 ”Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn – case Parola” ja siinä yhteydessä käytiin systemaattisesti läpi pyöräilyn edistämisen mahdollisuuksia monin eri keinoin.

Tulevaisuuden haaveissa on maastopyörien vuokraamisen mahdollistaminen Parolan panssarimuseolta ja tavoitteena on saada lisää maastopyöräilyreittejä Hattulan harjujen maastoihin Ruskean kärjestä Tenholan linnavuoren kautta Parolannummelle ja sieltä Hämeenlinnan Ahveniston harjujen kautta Janakkalaan.

Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin
Vuonna 2017 tehdyssä pyöräilyn kehityshankkeessa selvitettiin kattavasti pyöräilyn määrää, kulkutapaosuuksia, asukkaiden tyytyväisyyttä pyöräilyolosuhteisiin ja kehittämisehdotuksia. Hattulassa pyöräilyn kulkutapaosuus on tehdyn tutkimuksen mukaan 16%. Tämä on erittäin hyvä saavutus kansallisesti ja myös verrattuna muihin saman kokoluokan kuntiin. Kesällä 2017 toteutetun kuntalaiskyselyn perusteella puolet vastaajista olisi valmis lisäämään kävelyn tai pyöräilyn osuutta liikkumisesta jos olosuhteet olisivat paremmat. Asukkaiden mukaan infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa erityisesti pyöräilyn houkuttelevuuteen. Vahvimmin esille nousivat pyöräilyväylien pinnan kunto sekä muutama yhteyspuute. Esille nousseita kehittämisehdotuksia ollaan Hattulassa aktiivisesti lähdetty toteuttamaan.

Lähteet:
https://www.hattula.fi/uutiset/asemakaavan-mahdollisuudet-vaikuttaa-kevy...
Kylätie-esitys, Palo, Niko, Stafica, VeloFinland 28.9.2018, Turku
https://www.kulkulaari.fi/sites/default/files/kylatie_-_tien_uusjako_hol...

Lähettänyt käyttäjä Thomas Virta

Utajärven kunta on liittynyt vuonna 2013 Pyöräilykuntien verkostoon, tavoitteena pyöräilyn edistäminen kaikissa ikäluokissa. Keskeinen toimija pyöräilyn edistämiseksi on kunnan Liikenneturvallisuustyöryhmä, joka myös seuraa vuonna 2015 laaditun pyöräilyohjelman “Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015 – 2020” toteutumista.
Alla Utajärven keskeisimmät saavutukset pyöräilyn edistämiseksi.

LIIKENNEKASVATUSTYÖ
- Pyöräilymerkin opetus Utajärven alakoululla vuodesta 2013, mm.: pyöräilyn säännöt, taitoajorata, heijastimet/pimeässä ajo, talvipyöräily, pyörän huolto, kypärän säätö
- Maahanmuuttajille suunnattu liikennekasvatus syksyllä 2019
- Liikenneturvallisuusviikko ala- ja yläkoululaisille, ohjelmana mm.: taitoajorata, heijastinpiste, pyöräilykuvan väritys ja pyörän ja pyöräilijän turvavarusteet, pumppaus…
- Alakoulun oppilaille suunnattu Turvallisuuspäivä, jossa pyöräilypisteiden ohella mm. poliisin ja palokunnan omat työpisteet.

LIIKKUMISKYSELY
Syksyllä 2014 suoritettiin liikkumiskysely, jonka puitteissa kuntalaiset saivat antaa palautetta liikenneolosuhteista Utajärven alueella. Lisäksi esitettiin kysymyksiä vastaajan omasta liikkumisesta ja sen taustoista.
Liikkumiskyselyn tulokset on hyödynnetty vuonna 2015 valmistuneessa Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi –ohjelmassa, jossa todetaan pyöräilyn kulkumuodon osuuden ollessa tällä hetkellä 9,6 %. Ohjelman tavoitteeksi on laitettu 30 % lisäys eli vuonna 2020 pyöräilyn kulkumuodon osuus olisi 12,5 % kaikista tehdyistä matkoista. Tavoitteen saavuttaminen tarkistetaan uudella liikkumiskyselyllä.
Sykyllä 2019 järjestetään kuntalaistilaisuus kävelystä ja pyöräilystä ja silloin tarkistetaan onko liikkumiskyselyssä sykyllä 2014 paljastuneet puutteet saatu poistettua.

TAPAHTUMAT
- Yhteisvastuu –tapahtuma, johon sai osallistua joko juosten tai pyöräillen. Utajärvellä järjestetty vuodesta 2009 lähtien.
- kunta on osallistunut valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon vuodesta 2013 lähtien: pyöräilyretkiä, pyörällä kouluun ja töihin ja pyörien huoltopaja

VALTAKUNNALLINEN KILOMETRIKISA
Utajärvellä on kaksi joukkuetta:
- joukkue “Utajärven kunta”. Ollut mukana sekä Kesä- että Talvikilometrikisassa vuodesta 2014. Vuonna 2018 joukkue voitti kuntasarjan.
- Utajärven Pantterit. Voittanut Kilometrikisan pienjoukkueiden sarjassa kahdeksan kertaa peräkkäin! Vuonna 2018 Panttereille myönnettiin Hinku-teko –palkinto tunnustuksena hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä.
- ns. Hyvinvointiraitin perustaminen
- Tapahtumia ja kilpailuja: Rokua MTB

HANKINNAT
Kunta on ostanut useamman pyörän:
- sähköavusteinen pyörä, joka on vuokrattavissa kunnan kirjaston kautta
- 2 kuntapyörää, joita kunnan työntekijät voivat hyödyntää maksutta esim. työpäivään sisältyvillä lyhyillä siirtymillä
- 2 maastopyörää tapahtumiin
- 1 tavarapyörä, joka on kunnan teknisten palveluiden ahkerassa käytössä. Pyörän laatikossa kuljetetaan mm. multaa, kastelukannuja ja istutettavia kukkia
- 1 riksapyörä, jolla vapaaehtoiset kuljettavat ikäihmisiä
Lisäksi hankittu kaikkien vapaasti käytettävissä oleva kiinteä pyöräpumppu sekä autojen nopeusmittari, joka on sijoitettu vaihteleviin paikkoihin, esim. koulun ja päiväkodin lähelle.

PYÖRÄILYREITIT
- Maastopyöräilyreittien suunnittelu ja toteutus. Rokualle on perustettu 40 km:n maastopyöräilyreitti ja lisäksi 9 km:n monikäyttöura, jonka voi talvella ajaa läskipyörällä. Kummastakin reitistä on paperinen ja sähköinen kartta tehty. Taajama-alueelle suunnitteilla oma yli 30 km:n mtb-reitti.
- Utajärven taajama-alueeseen sijoittuva Hyvinvointiraitti, jota on kehitetty pyöräilyn laatukäytäväksi ja joka tarjoaa nopean, sujuvan ja turvallisen yhteyden rauhallisessa autottomassa ympäristössä. Raitilla on tehokas talvikunnossapito ja sen varrella on sekä päiväkoti että koulu. Kuntalaiset ovat osallistuneet Hyvinvointiraitin suunnitteluun.
- Hyvinvointiraitin jatkeeksi on hiljattain perustettu valaistu kevyen liikenteen väylä. Väylä on n. 4 km pitkä ja vie samansuuntaisesti valtatien 22 kanssa Alakylään Muhoksen suuntaan. Väylä on erittäin suosittu pyöräilyreitti ympäri vuoden ja yhdistää tulossa olevan ekologisen GeoHouse Älykylän keskustaajamaan. Toinen kevyen liikenteen väylä perustetaan lähiaikoina Puolangantien yhteyteen, jotta Puolangantietä pitkin pyöräilevien oppilaiden koulumatka olisi entistä turvallisempi.
- kaikki kunnan pyöräilyreitit syötetään LIPAS –palveluun toukokuussa 2019. LIPAS on valtion rahoittama tietopalvelu Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista, ja palvelun tietoja käyttävät useat palvelut, mm. retkikartta.fi, AVI, OKM.

INFRA
Tavoitteet:
- esteettömyys ja liikenneturvallisuus
- kuntalaisten ohjaus kohti kestäviä arjen liikkumismuotoja
Esimerkkitoimenpiteitä:
- Vuonna 2013 käveltiin esteettömyyskierroksella läpi kunnan keskeiset palvelut ja kirjattiin ylös sekä esteettömyyden että liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita ja kehittämisehdotuksia. Kirjatut seikat on otettu huomioon liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jossa esitetyt esteettömyystoimenpiteet toteutettiin yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.
- keskeisimpien tienylityspaikkojen turvaaminen hillitsemällä autoilijoiden nopeuksia ja panostamalla suojateiden näkyvyyteen (mm. Puolangantien suojatiet). Utajärven koulun alkamispäivän suojatiepäivystykset elokuussa 2019.
- kaksi kevyen liikenteen puusiltaa rakennettu Putaala –joen yli. Nämä sillat lyhentävät huomattavasti monen pyöräilijän matkat esim. palveluihin ja kouluun ja ovat ahkerassa käytössä myös vapaa-aikana!

MEDIAT JA TIEDOTTAMINEN
- Kunnan some-kanavien sekä sähköisten infotaulujen (sijoitettu mm. kunnan kahteen kauppaan ja terveysasemaan) aktiivinen käyttö pyöräilyasioista tiedottamiseen. Esim. talvipyöräilytietoisku “Talvipyöräilijän Top3: nastarenkaat, valo, kypärä”. Näitä tiedotuskanavia on käytetty muutenkin pyöräilyyn liittvien asioiden tiedottamiseen (kutsu kilometrikisan joukkueisiin, yhteiset retket ja tapahtumat jne.).
- Kunnan pyöräilyosasto Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessuilla sekä Oulujoen Messuilla
- Pyöräilyyn liittyvät toiminnat olleet erittäin paljon esillä mm. Tervareitti – paikallislehdessä, Kalevassa sekä kunnan kesälehdessä “Hyvä Elämä Utajärvellä”.
- Rokuan maastopyöräilyreitti on saanut lisäksi paljon julkisuutta sen kautta, että Rokua valittiin Vuoden retkikohteeksi 2018. Rokuan maastopyöräilymahdollisuuksia on tultu kokeilemaan Etelä-Koreasta saakka, ja Rokualla tehty pyöräilykuvausmateriaali julkaistiin etelä-korealaisessa matkailutelevisio-ohjelmassa.

Utajärvi tulee edistämään pyöräilyä vastedeskin, koska me utajärveläiset haluamme vaalia hyvinvointiamme ja terveyttämme. Myös meidän aikuisten ja lasten liikenneturvallisuus on lähellä sydäntämme.
Ja vielä: Alueidenkäytön suunnittelussa Utajärven kunta on sitoutunut valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden yhtenä päätavoitteena on nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Autoilun korvaaminen pyöräilyllä - ja lisäksi kävelyllä – sopii siihen mainiosti!

Lähettänyt käyttäjä Maija P

Utajärven kunta on pitkällä aika välillä kehittänyt ja rakentanut pyöräilyn mahdollisuuksia. Kunta ja muut tahot ovat kannustaneet kuntalaisia ja matkailijoita pyöräilyyn mm. tavallisilla pyörillä ja läskipyörillä.

Lähettänyt käyttäjä Andevaan

Utajärvellä on paljon hienoja pyöräilymaastoja ja hyviä reittejä luonnossa. Kunta myös tekemisillään edesauttaa pyöräilyn lisäämistä.

Lähettänyt käyttäjä Tauno Holappa

Vielä kun saataisiin katuvalot myös Kangaskylän suuntaan. 10 lamppua kulmilta eteenpäin, niin se toisi turvallisuutta lisää ja saisi kylän väestön liikkumaan enemmän myös iltaisin.

Lähettänyt käyttäjä Liisa Virta

Työpaikkalla kuulin, että kylän yhteistä pyöräpumppua oli tultu käyttämään naapurikunnan puolelta, kun se on niin hyvä :)

Lähettänyt käyttäjä Anna Kantanen

Monikäyttöura on hyvä lisä rokuan reitistöihin.

Lähettänyt käyttäjä Hanna Väätäinen

Kuopiossa on voimakkaasti sitouduttu pyöräilyn edistämiseen. Kuopion strategiassa (https://www.kuopio.fi/strategia) on yhtenä keskeisenä asiana viisas liikkuminen. Tämä on huomioitu myös resurssiviisausohjelmassa. joukkoliikenneohjelmassa sekä pyöräilyn edistämisohjelmassa. Kuopio liittyi Pyöräilykuntien verkostoon vuonna 2018, vaikkakin edistämistyötä on tehty jo aiemmin pitkäjänteisesti. Kuopiossa on toteutettu ja suunnitteilla monia pyöräilyä edistäviä infrahankkeita. Kuopion keskustaa on kehitetty painottaen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kävelykeskustaan saneerauksen myötä lisättiin huomattava määrä pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöräpysäköintipaikkojen käytettävyyttä turvataan ns. hylättyjen pyörien keräyksellä (toiminta alkoi v. 2018). Pyöräpysäköinti huomioidaan myös liityntäpysäköinnillä, joita on toteutettu uusien asuntoalueiden yhteyteen mahdollistaen matkaketjujen hyödyntämisen joukkoliikenteeseen. Keskustasta infrahankkeet ovat vuosien mittaan laajentuneet Savilahden ja Sataman suuntaan. Kuopion matkakeskuksen alue on rakenteilla ja alueelle parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uuden Matkaajanpolun myötä. Alueelle toteutetaan myös katettua pyöräpysäköintiä. Keskustan eteläpuolella oleva Kuopionlahden hotelli- ja kongressialue on suunnitteilla. Tältä alueelta tulee sujuvat kävely- ja pyöräilyväylät keskustaan. Kävelykeskustan laajentamista Kauppakatua myöten kohti matkustajasatamaa on toteutettu pihakatuna. Laajentuminen lännen suuntaan on suunniteltu pyöräkatuna. Toteutuessaan tämä olisi Kuopion ensimmäinen pyöräkatu ja yhdistäisi keskustan ja Savilahden alueen jo saneeratun Niiralankadun kautta. Niiralankadulla saneerauksen yhteydessä toteutettiin erotellut kävely- ja pyöräilyväylät. Kuopion Harjulaan alueelle on myös suunnitteilla eroteltu väylä.
Pyöräilyväylien opastusta tullaan parantaman tulevina vuosina ja opastuksesta on jo laadittu yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu uudistuva lainsäädäntö.
Kuopion kaupunki on ollut mukana kehittämässä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittiopasta. Tätä varten on kahtena kesänä työllistetty opiskelijoita päivittämään Kuopion aineistoa.
Kuopiossa otetaan käyttöön 1.5.2019 Pohjoismaiden ensimmäinen asematon kaupunkipyöräjärjestelmä, Vilkku-fillarit, jotka ovat sähköavusteisia kaupunkipyöriä (https://kaupunkipyorat.kuopio.fi).
Kuopio on mukana useissa pyöräilyä edistävissä hankkeissa. Fiksusti kouluun-hankkeessa on pyritty vaikuttamaan peruskoululaisten koulumatkoihin ja koulu päivän aikaiseen liikkumiseen. Kuopion on mukana Kierre-hankkeessa (http://www.kierre.info/liikkuminen-ja-yhdyskuntarakenne), jossa vähähiilinen liikkuminen on yhtenä osa-alueena. Smara-hanke (http://www.savilahti.com/smara) on Savilahden alueelle painottuva hanke, jossa liikkumiseen ja pysäköintiin haetaan smarteimpia ratkaisuja. Viisaan liikkumisen hankkeessa on edistetty joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä valmisteltu kaupunkipyörien hankintaa ja käyttöönottoa. Ikäihmisten liikkumista on helpotettu pyörällä kaiken ikää-hankkeen myötä. Vanhuspalveluihin on hankittu riksapyöriä ja toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.
Pyöräilyn edistämisohjelma (https://www.kuopio.fi/jalankulku-ja-pyoraily) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja edistämisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan verkostotarkastelun myötä kuluvana vuonna. Verkostotarkastelussa määritellään pyöräilyväylien tasot huomioiden suunnittelu ja kunnossapito. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2019-2023 ja toimenpiteiden. Edistämisohjelman myötä pyöräilynkehittämiseen on sitoutettu laaja-alaisesti eri palvelualueet. Yhteistyö palvelualueiden kesken on lisääntynyt myös useiden hankkeiden myötä.
Kuopion kaupunki on kehittänyt omaa toimintaa pyörällä liikkumisen osalta. Henkilökunnan viisaan liikkumisen työryhmä pohtii säännöllisesti viisaan liikkumisen edistämistä työhön liittyvässä liikkumisessa. Kaupungin eri yksikköihin on hankittu asiointipyöriä ja mm. kotihoito on korvannut leasing-autoja sähköavusteisilla polkupyörillä.
Pyöräilyyn liittyviä tapahtumia ovat vuosittain kaupungin henkilökunnan lämmitellen töihin kilpailu ja Kuopio osallistuu myös kilometrikisaan. Pyöräilyviikkoa on viime vuosina nostettu viestinnässä ja tapahtumien myötä esille. Tänä vuonna pyörällä töihin päivää ja pyörällä kouluun päivää on huomioitu erityisesti. Tapahtumat tehdään usein yhteistyössä, jossa kumppaneina paikalliset pyöräilyseura ja aktiivit, liikenneturva, poliisi ja joukkoliikenneyksikkö. Liikkujan viikolla on yleisötapahtuma.
Pyöräilyseuran ja aktiivien kanssa on tiivistetty yhteydenpitoa. Heidän kanssaan on säännöllisesti keskusteltu mm. kunnossapitoon liittyviä asioita ja heitä kuullaan etupainotteisesti infrasuunnitteluhankkeissa. Kuopioon perustetaan tulevan vuoden aikana viisaan liikkumisen asiakasraati, jonka tarkoituksena on laajentaa osallistamista. Maaseututaajamat otetaan huomioon pitäjäraatien välityksellä ja eri kylätoimikuntien kanssa tehdään yhteistyötä.
Kuopiossa kehitetään myös maastopyöräilyn olosuhteita merkitsemällä reittejä yhteistyössä Kuopion pyöräilyseuran kanssa. Työhön palkataan tulevalle kesälle myös resurssi. Myös muita pyöräilyreittejä tullaan tuotteistamaan.
Pyöräilyn myötätuuli on näkynyt myös yritysten uusissa palveluissa. Kuopiossa keskustan alueella kesäisin toimiva Biketaxi on jo tuttu näky ja mm. Tahkon alueella matkailijoiden on helppo vuokrata e-fatbike.