semma

Pyöräilykasvatus kunnissa

Pyöräilykuntien verkoston pyöräilykasvatushankkeissa halutaan edistää pyöräilymyönteistä ilmapiiriä kunnissa ja selvittää, mitkä ovat paikallisesti pyöräilyn edistämisen suurimpia haasteita. Vuorovaikutus yhteistyökuntien kanssa tuottaa olennaista tietoa lasten pyöräilyn edistämisen keskeisistä haasteista, kuntien pyöräilyolosuhteista sekä kuntien päätöksenteon, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen pyöräilyasenteista.

Kuntayhteistyön ensisijaisena tavoitteena on saattaa keskeiset toimijat keskustelemaan pyöräilyn edistämisestä omilla alueillaan.

Hallintorajat ylittävä yhteistyö

Pyöräilyä ei voi edistää ainoastaan yhden tahon toimesta, vaan tahotilan on läpäistävä kunnan organisaatio. Hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön malliksi kunnille tarjotaan Pyöräilykasvatuksen startti –tapaaminen, jossa pyöräilyn edistämisen asiantuntijat ja kuntien edustajat keskustelevat pyöräilyn kunnallisista olosuhteista, terveys-, talous ja ympäristövaikutuksista sekä lasten pyöräilyn hyvistä käytännöistä ja käytännön esteistä. Tilanteen mukaan näitä pyöräilyn edistämisen tahtotilaan vaikuttavia tapaamisia voi olla useampia.

Liikennesuunnitteluun vaikuttaminen

Kuntalaiset ovat omien liikenneolosuhteidensa asiantuntijoita. Koulumatkaansa päivittäin kulkevat lapset tuntevat omat reittinsä ja niiden turvallisuuspuutteet parhaiten. Liikennesuunnitteluun vaikuttaminen -kokonaisuudessa käydään kunnan liikennesuunnittelijoiden ja koulujen kanssa systemaattisesti kouluympäristöjä ja mahdollisia reittejä. Liikennesuunnittelijoiden ja koulujen kanssa pyritään löytämään olemassa olevia turvallisia reittejä ja parannuskohteita. Mahdollisuuksien mukaan voidaan perustaa lasten liikenneraati, joka osallistuu koulumatkaliikkumisen suunnitteluun. Lasten ja heidän vanhempiensa kanssa toteutetaan koulumatkojen vaaranpaikkakartoituksia.

Asiantuntijaseminaarit

Lasten pyöräilyn edistäminen ei onnistu ilman pyöräilymyönteistä asennetta. Näkemysten yhteen kokoamiseksi järjestetään eri puolilla Suomea alueellisia pyöräilykasvatusseminaareja, joiden asiantuntijoina toimivat esimerkiksi Pyöräilykuntien verkoston toimihenkilöt, Liikenneturvan ja pyöräilyjärjestöjen edustajat, liikenne- ja liikuntakasvatustutkijat, edistyksellisimpien kuntien liikennesuunnittelijat ja opettajat sekä liikkumisen ohjausta tekevät virkamiehet ja konsultit. Lasten pyöräilyä edistävän asiantuntijaseminaarin aiheiksi nousevat esimerkiksi koululaisten liikenneturvallisuus, koulureittien liikennesuunnittelu, koulumatkaliikunnan edut, pyöräilykasvatuksen keinot ja parhaiden käytäntöjen sovellettavuus Suomen oloihin.