perustamiskirja

Pyöräilykyntien verkosto ry:n säännöt

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY
Perustavassa kokouksessa 27.9.2004 hyväksytyt säännöt.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pyöräilykuntien verkosto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä, pyöräilykulttuuria sekä pyöräilyn olosuhteita Suomessa. Tavoitteena on edistää pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvää vuorovaikutusta kuntien, valtionhallinnon, yritysten sekä erilaisten järjestöjen sisällä ja välillä sekä välittää kansainvälistä tietoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Julkaisee säännöllisesti ilmestyvää omaa uutislehteä.
Ylläpitää omia maksuttomia internet-sivuja ja sähköpostilistaa.
Ylläpitää yhteyksiä suomalaisiin ja kansainvälisiin pyöräilyjärjestöihin sekä jalankulkua ja 
 pyöräilyä edistäviin tahoihin.
Järjestää pyöräilytempauksia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.
Antaa pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvää neuvontaa.
Seuraa liikennepolitiikkaa ja osallistuu liikennepoliittiseen keskusteluun.
Harjoittaa pyöräilyä ja jalankulkua edistävää muuta vastaavanlaista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myöntää apurahoja, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen. Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain viidennessä pykälässä (5 §)  tarkoitettua taloudellista toimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun vuosittain. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenille perustuen kunnan asukaslukuun tai muun oikeuskelpoisen yhteisön työntekijämäärään.

Jäsenmaksu määräytyy koon mukaan porrastuen seuraavalla tavalla:

pieni yritys/yhteisö (alle 15 työntekijää)
keskisuuri yritys/yhteisö (15-50 työntekijää)
suuri yritys/yhteisö (yli 50 työntekijää)
erittäin suuri yritys/yhteisö (yli 500 työntekijää)
kunnassa alle 5000 asukasta
kunnassa asukkaita 5000 - 20 000
kunnassa asukkaita 20 001 - 50 000
kunnassa asukkaita 50 001 - 100 000
kunnassa yli 100 000 asukasta

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen oikeuttaman yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla näiden ilmoittamaan osoitteeseen.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
9. valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.