pyorailykuntien-verkoston-visio

Pyöräilykuntien verkoston visio

Pyöräilykuntien verkoston vuonna 2009 määritelty visio 2020 kaipasi hieman päivittämistä. Verkoston hallitus on työstänyt asiaa viime kokouksissaan ja nyt on aika kerätä jäsentahojen ja muiden sidosryhmien kommentit ehdotukseen.

Missio

Pyöräilykuntien verkoston päämäärä on pyöräilyn merkittävä lisääminen viisaana liikennemuotona ja arkiliikuntana, joka tuottaa hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Ydinviestit

Pyöräilykuntien verkosto haluaa:

 • Kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa
 • Laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
 • Vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä.

Ensin on esitetty tavoitetila ja sen jälkeen keinoja, joilla tila saavutetaan.

Pyöräilyllä on tasavertainen rooli muiden liikennemuotojen rinnalla valtion ja kuntien liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmätyössä. Liikennesuunnitteluvalinnat on priorisoitu jäsenkunnissa järjestyksessä kävely, pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautoilu.

 • Pyöräily-ystävällinen yhdyskuntarakenne on kaavoituksen keskeinen periaate.
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen otetaan huomioon kaikissa yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun prosesseissa.
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen rahoitus on tasapainossa muiden liikennemuotojen kanssa.
 • Pyöräilyn ja kävelyn rooli on vahva valtion ja kuntien välisissä sopimuksissa (esim. MAL-sopimukset).
 • Lainsäädäntöä on uudistettu pyöräilylle ja kävelylle suosiollisemmaksi.

Pyöräilyn kulkutapaosuus Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on 18 prosenttia ja koko Suomessa 15 prosenttia (nyt 8 % HLT 2011 mukaan). Polkupyörä on kilpailukykyinen liikennemuoto taajamissa henkilöautoon verrattuna.

 • Pyöräilyverkon tasoa on nostettu kaikissa jäsenkunnissa ja niissä on laadukasta ja sujuvaa pyöräily-ympäristöä varsinkin pyöräilyn pääväylillä. Pyöräily on esteetöntä.
 • Pyöräily ja jalankulku on eroteltu toisistaan ainakin taajamien keskustoissa ja siellä missä liikkujamäärät ovat suurimmat.
 • Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia ja toimenpideohjelma 2020 on toteutettu Pyöräilykuntien verkoston vahvalla myötävaikutuksella.
 • Valtio ja kunnat ovat osoittaneet merkittäviä resursseja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisen lisäksi markkinointiin ja muuhun liikkumisen ohjauksen työhön.
 • Liikenneturvallisuustyötä on kehitetty pyöräilyä ja koko viisaan liikkumisen kokonaisuutta monipuolisesti edistäväksi.

Pyöräilykuntien verkosto on liikennepolitiikan keskeinen vaikuttaja ja arvostettu asiantuntija. Pyöräilyn suunnittelu- ja kehittämistyössä on edistytty merkittävästi.

 • Pyöräilykuntien verkostoon kuuluu 160 jäsentahoa, joista 130 on kuntia ja kaupunkeja. Jäsenkunnissa asuu noin 2/3 Suomen väestöstä.
 • Kaikissa jäsenkunnissa on pyöräilyn edistämisohjelma.
 • Kuntia on autettu asettamaan konkreettisia tavoitteita pyöräilyn edistämiselle, tekemään pyöräilyn kehittämisohjelmia sekä järjestämään pyöräilyn määrien seuranta.
 • Yhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista kuntien, pyöräilyjärjestöjen, ministeriöiden, virastojen, ELY-keskusten ja muiden avaintoimijoiden välillä.
 • Kansainväliset kumppanuudet ja EU:n politiikka tukee pyöräilyn ja pyörämatkailun kehittämistä.
 • Järjestön sisäinen vuorovaikutus toimii ja jäsenpalveluita kehitetään aktiivisesti.

Uuden vision hyväksyy järjestön vuosikokous huhtikuussa. Lähetä rohkeasti kommentteja tai muutosehdotuksia: matti.hirvonen(at)poljin.fi, puh. 040 419 4555.